Giới thiệu khoa Văn hóa - Du lịch


 

Danh sách giáo viên khoa Văn hóa - Du lịch
Stt Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email 
1 Ths. Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng khoa   01652.095.212  
2 Ths. Dương Thị Hạnh Phó trưởng khoa  0982.863.616  
3 Đoàn Thu Hà Giáo viên Trung Văn  0912.313.750  
4 Nguyễn Tuấn Dũng Giáo viên Tin học  0982.553.383  
5 Hà Hải Thu Giáo viên Tiếng Anh  01266.345.545  

Tập thể giáo viên khoa Văn hóa - Du lịch


 

 A/ Chức năng:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt dộng giáo dục khác của ngành về nghiệp vụ văn hóa và Du lịch theo kế hoạch chung của nhà trường.

B/ Nhiệm vụ:

- Quản lí cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức các phong trào thi đua, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên theo yêu cầu phát triển của xã hội;

- Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn và lưu hành nội bộ chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và các tài liệu khác phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy để ứng dụng trong lĩnh vực văn hóa và du lịch;

- Đề xuất bổ sung, bảo trì trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo;

- Nghiên cứu tổ chức thực hiện các chương trình thực hiện nghiệm phục vụ nhu cầu phát triển chuyên môn;

- Đứng đầu khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng khoa có các Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa.


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn