Giới thiệu phòng Đào tạo


Danh sách giáo viên phòng Quản lý và Đào tạo
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Ths. Nông Quốc Tuấn Trưởng phòng  0989.147.545  
2 Trần Thị Thảo Nguyên Giáo viên  0915.485.189  
3 Trần Trọng Tấn Giáo viên 0982.241.278  
4 Hoàng Minh Nguyệt Giáo viên  0918.933.828  
5 Lương Trọng Hảo Giáo viên  0918.981.685  

 


 

Hình ảnh tập thể giáo viên Phòng Đào tạo


Chức năng nhiệm vụ

A/ Chức năng:

           Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo của Trường.

B. Nhiệm vụ cụ thể :

I/ Công tác Đào tạo TCCN chính quy:

1. Công tác Đào tạo:

- Xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo của Nhà trường; Lập chương trình, kế hoạch đào tạo.Tổ chức triển khai và Giám sát các Khoa thực hiện quá trình dạy- học theo đúng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch và tiến độ.

- Xếp thời khoá biểu ( QT 08-PĐT), lịch thi học kỳ/kết thúc học phần; lịch học lại, học bổ sung kiến thức ( QT12-PĐT), lịch thi lại (QT17-PĐT) cho các lớp học sinh.

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Nhà trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh (QT 01),thi tốt nghiệp hàng năm; làm công tác nghiệp vụ tuyển sinh, thi tốt nghiệp.

- Phối hợp với các khoa nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao;

- Phối hợp với các Khoa tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với Ban lãnh đạo Nhà trường nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập trong Nhà trường;

- Đề xuất và giúp hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; đề xuất thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

- Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành. Cụ thể hoá các quy chế liên quan đến công tác Đào tạo, học sinh sinh viên trên cơ sở các quy chế hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo và dạy nghề. Soạn thảo các biểu mẫu quản lý quá trình đào tạo, hướng dẫn theo dõi việc thực hiện.Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các khoa của Nhà trường ;Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.

- Phối hợp với phòng Hành chính : tham mưu chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cụ thể hoá công tác giáo viên theo quy định; tổ chức việc khai giảng, bế giảng các khoá học.

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hội giảng và thi học sinh giỏi cấp trường.

- Thực hiện việc quản lý và cấp phát các loại văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ, chứng nhận đào tạo cho học sinh theo quy định. Đề xuất các nhu cầu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

- Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, thi tốt nghiệp, đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học hệ đào tạo chính qui; Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học của Nhà trường.

- Tổ chức công tác nghiên cứu Khoa học cho cán bộ giáo viên ( bao gồm cả công tác xây dựng và biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập cho từng môn học);

- Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác tuyển dụng, đào tạo và ký hợp đồng giáo viên thỉnh giảng theo nhu cầu phát triển của trường. Nghiệm thu số tiết giảng dạy hàng năm của toàn thể giáo viên trong  trường.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh thuộc thẩm quyền của phòng;

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo của Nhà trường ; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên;

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các phòng, khoa  thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

2. Công tác Quản lý học sinh

- Tham mưu, đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động khác ngoài giờ học.

- Đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

3. Công tác Khảo thí:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Tổ chức các hoạt động khảo thí.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc ra đề thi, quản lý đề thi, in sao đề thi, đáp án, thang điểm các kỳ thi hết học kỳ, học phần đảm bảo đúng quy chế;

- Tham gia xét duyệt các kết quả chấm thi các kỳ thi trong trường 

II/Công tác liên kết đào tạo (hệ VHVL)

Tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch về liên kết đào tạo.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng hợp đồng  liên kết đào tạo. Liên hệ với các cơ sở liên kết sắp xếp lịch dạy - học, lịch thi và các hoạt động chuyên môn khác

Quản lý, theo dõi tiến độ, các lớp liên kết hệ Đại học, đôn đốc nhắc nhở việc chấp hành nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của học viên các lớp  liên kết đào tạo hệ Đại học (Lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ theo quy định về liên kết đào tạo).

III/ Lưu giữ các loại hồ sơ:

 

1. Hồ sơ tuyển sinh ( hồ sơ đăng ký, dsách thi tuyển các CN,  Biên bản liên quan đến thi TS, đề thi, bài thi, kết quả thi)- Theo từng năm ( QT-01.PĐT)

 

2. Hồ sơ học sinh ( hồ sơ trúng tuyển, văn bằng, chứng chỉ...)

3. Sổ đăng ký học sinh.

4. Sổ phát bằng tốt nghiệp.

5. Hồ sơ tốt nghiệp ( QĐ,kế hoạch, danh sách hs đủ và ko đủ đk thi, lịch thi TN, Biên bản liên quan đến thi TN, bài thi, kết quả)- Lưu theo năm học

6. Chương trình các ngành đào tạo, chương trình các môn học

7. Sổ lên lớp hàng ngày

8. Kế hoạch đào tạo và tiến độ thực hiện. ( Theo năm và theo từng kỳ học)

9. Kế hoạch giáo viên.

10. Sổ theo dõi khen thưởng- kỷ luật của học sinh.

11. Hồ sơ các lớp liên kết đào tạo.

12. Các loại hồ sơ khác ( theo nhiệm vụ).

 


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn