Giới thiệu phòng tổ chức hành chính - tổng hợp


Danh sách nhân sự phòng Hành chính - Tổng hợp
Stt Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 Ths. Âu Việt Sơn Phụ trách chung 0984.783.671   
2 Vũ Bích Nga Nhân viên  0916.792.216  
3 Lương Thị Huệ Nhân Viên 0948.517.892   
4 Hoàng Quỳnh Giang Nhân viên  01683.437.748  
5 Bế Thị Thê Nhân viên  0947.732.852  
6 Phùng Thị Lan Anh Nhân viên 01693.316.756  
7 Sầm Thị Vang Nhân viên  01274.538.665  
8 Nguyễn Văn Mạnh Nhân viên  0988.083.189  
9 Nguyễn Văn Tý Nhân viên  0914.777.397  
 

Hình ảnh viên chức Phòng Hành chính


 

 

 I. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: Tham mưu và giúp Ban Lãnh đạo trong việc thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp của Trường.

* Nhiệm vụ: gồm 6 nhiệm vụ chính

1. Công tác Tổ chức cán bộ

2. Công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê

3. Công tác quản lý hành chính, Văn thư - Lưu trữ

4. Quản lý về cơ sở vật chất

5. Công tác Y tế, An ninh trật tự, DQTV và công tác PCCC

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Trường.

II. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Hành chính - Tổng hợp có 01 Phụ trách chung, 08 nhân viên thực hiện các lĩnh vực công tác gồm: Tổng hợp, Văn thư – Lưu trữ, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ, Y tế, Phục vụ, Lái xe, Bảo vệ.

 


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn