• 64x64
  Cần phân biệt giữa tự chủ tài chính và "tự lo" về tài chính

  Vấn đề tự chủ của các cơ sở giáo dục – đào tạo nói chung, nhất là của các cơ sở giáo dục đại học, đã được đề cập trong các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước hơn mười năm qua.

  Trong những năm gần đây, trong văn kiện Đại hội XI, Đại hội XII, trong Luật Giáo dục Đại học (2013) và một số văn bản dưới luật của Chính phủ đã nhấn mạnh và quy định rõ hơn những nội dung liên quan đến vấn đề cơ chế tự chủ của các trường đại học.

  Thực tế cơ chế tự chủ đã được thực hiện ở những mức độ khác nhau trong một số trường đại học. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được cũng đang cho thấy nhiều vấn đề bất cập, thậm chí tiêu cực nảy sinh.

  Bàn về vấn đề này, tại Hội thảo “Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội”  do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tổ chức vào 30/9 vừa qua, PGS.TS Trần Quốc Toản – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nêu ra một số vấn đề cần được nghiên cứu kỹ để có những quy định phù hợp khi thực hiện tự chủ đại học.  
   
  Các thành tố cấu thành cơ chế tự chủ đại học


  Theo  PGS.Trần Quốc Toản, xét về nội dung của cơ chế tự chủ và các chủ thể liên quan thì cơ chế tự chủ đại học có thể khái quát gồm những thành tố chủ yếu như sau :

  1. Quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đối với phát triển giáo dục nói chung và đối với các cơ sở giáo dục đại học.

  2. Tự chủ của cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học…

  3. Tự chủ của cơ sở giáo dục trong việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, biên chế, nhân sự…

  4. Tự chủ của cơ sở giáo dục trong việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ về tài sản, tài chính…

  5. Trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đối với nhà nước và xã hội.

  6. Vai trò và trách nhiệm của xã hội đối với cơ sở giáo dục và ngược lại.

  Các thành tố cấu thành cơ chế tự chủ đại học (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

  Còn xét về phương diện nội bộ của cơ sở giáo dục, thì nội dung của cơ chế tự chủ phải được thể hiện ở thành tố chủ yếu sau:

  7. Tính đồng bộ về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà trường trước nhà nước và xã hội với tính cách là một đơn vị tự chủ.

  8. Các nội dung và sự phân định hợp lý về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ chế hoạt động giữa Hội đồng trường và Ban giám hiệu.

  9. Sự phân cấp hợp lý về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ chế hoạt động giữa Ban giám hiệu và các đơn vị trực thuộc trong trường khi thực hiện cơ chế tự chủ.

  10. Vai trò và trách nhiệm của Tổ chức Đảng trong nhà trường khi thực hiện cơ chế tự chủ.

  11. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đội ngũ những người lao động khác trong trường khi thực hiện cơ chế tự chủ.

  12. Quyền, quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người học.

  Đẩy mạnh tự chủ gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

  (GDVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016.

  PGS.Trần Quốc Toản cũng lưu ý thêm rằng: “Các nội dung này trong cơ chế tự chủ đại học, có những nội dung là quyền tự chủ đương nhiên của một trường đại học, có nội dung là quyền tự chủ có điều kiện (nghĩa là quyền tự chủ đó phụ thuộc vào loại trường, điều kiện và trình độ phát triển cụ thể cụ thể của trường…

  Khi trường có đủ các điều kiện đó, đồng thời phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển của nhà nước)”.

  Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ minh chứng, nhà trường có toàn quyền tự chủ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo các quy định hiện hành;

  Nhưng việc mở ngành mới hay tăng số lượng tuyển sinh về một ngành nào đó không chỉ căn cứ vào điều kiện của trường mà còn phải căn cứ vào nhu cầu của xã hội và quy hoạch đào tạo của nhà nước đối với cả nước trong từng giai đoạn.

  Hay vấn đề tự chủ phát triển học thuật (nước ngoài gọi là tự do học thuật) cũng có những phạm vi khác nhau giữa các trường (chương trình) đào tạo theo hướng hàn lâm và các trường (chương trình) đào tạo theo hướng ứng dụng - thực hành.

  Đối với các trường (chương trình) đào tạo theo hướng hàn lâm sẽ có không gian tự do học thuật rộng hơn, còn đối với các trường (chương trình) đào tạo theo hướng ứng dụng – thực hành không gian tự do học thuật còn được “chế định”.

  Và điều chỉnh một cách khách quan bởi “chuẩn” trình độ nhân lực – trình độ ngành nghề theo quy định của nhà nước, nhu cầu nhân lực của xã hội và hội nhập quốc tế.
   
  Tuy nhiên, PGS.TS Trần Quốc Toản cũng nhấn mạnh: “Khi thực hiện cơ chế tự chủ (dù ở cấp độ nào) thì vấn đề quan trọng là phải chế định đồng bộ, hợp lý và hiệu quả giữa các nội dung về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của các chủ thể liên quan, nhất là giữa nhà trường với các chủ thể bên ngoài (kể cả nhà nước) với tư cách một đơn vị tự chủ.

  Đồng thời nhà trường, về phía nội bộ, phải chế định đồng bộ, hợp lý và hiệu quả về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích giữa các đơn vị và tất cả những người lao động trong trường gắn với kết quả và chất lượng hoạt động
  ”.
   
  Tự chủ tài chính, hiểu sao cho đúng?

   
  PGS. Trần Quốc Toản khẳng định, hiện nay có những nhận thức không đầy đủ và sai lầm khi thiên về “đòi quyền tự chủ” cho nhà trường trong quan hệ với nhà nước và xã hội, nhưng lại vẫn muốn và giữ cơ chế quản lý – quản trị trong trường theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trước đây.

  Đồng thời, một vấn đề quan trọng nữa là cần nhận thức rõ mối quan hệ hữu cơ giữa tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tự chủ về tổ chức, biên chế, nhân sự, và với tự chủ về tài chính, gắn với trách nhiệm giải trình của một cơ sở giáo dục đại học.

  Nếu đặt quyền tự chủ về tài chính với những nội dung không đúng và ở vị trí ưu tiên cao hơn – chi phối và làm biến dạng tự chủ về thực hiện mục tiêu - nhiệm vụ chuyên môn là sai lầm.

  GS.Trần Hồng Quân: Chỉ có tự chủ, giáo dục đại học mới có thể khởi sắc

  (GDVN) - GS.Trần Hồng Quân cho rằng: “Quá trình tự chủ giống như việc chúng ta cho đứa con ra ở riêng, ở riêng thì tự lập nhưng cũng có những khó khăn và thách thức”.

  Hơn nữa, cũng là sai lầm khi xác định mức độ - quy mô - phạm vi - trình độ quyền tự chủ của một trường đại học căn cứ chủ yếu vào mức độ “tự lo” về tài chính (chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển), để cho phép mở rộng tương ứng về quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quyền tự chủ về tổ chức, biên chế, nhân sự.

  Đối với một cơ sở giáo dục đại học, dù theo cơ chế tài chính nào thì yêu cầu tối thiểu để tồn tại bình thường và phát triển thì phải cân đối được thu – chi theo những tiêu chuẩn đã được xác định, dù nguồn thu của trường do nhà nước cung cấp hay từ các nguồn ngoài nhà nước.

  Cơ chế tự chủ về tài chính đối với một cơ sở giáo dục đại học công lập không phải chỉ nhằm chủ yếu vào mục đích giảm phần kinh phí nhà nước cấp cho trường và tăng phần tự thu của trường từ các nguồn khác (tới mức cao nhất là tự lo 100% kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển”
  , PGS.Trần Quốc Toản nhấn mạnh.

  Nếu ở mức như vậy thì bản chất của trường công lập (đầy đủ) đã thay đổi, rất cần được nghiên cứu kỹ vấn đề này). Sẽ là sai lầm khi coi cơ chế tự chủ về tài chính của nhà trường đồng nhất với cơ chế “tự lo” về tài chính.

  Cơ chế tự chủ về tài chính còn có mục đích quan trọng là với tổng các nguồn thu của trường (phần của nhà nước cấp và phần huy động từ xã hội và người học…), nhà trường có quyền tự chủ và trách nhiệm sử dụng hiệu quả nhất theo những quy định chung của nhà nước và quy chế của trường nhằm đạt được những mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của trường.

  Về nguyên tắc, đối với trường công lập, nhà nước vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo cung cấp phần kinh phí quan trọng; việc cung cấp phần kinh phí này tới mức nào, theo cơ chế nào và trách nhiệm của nhà trường đối với việc sử dụng phần kinh phí này như thế nào đối với một trường (hay loại trường) đại học cụ thể cần phải được nghiên cứu kỹ và xác định phù hợp.

  Ngay đối với các cơ sở giáo dục được Nhà nước “bao cấp” 100% kinh phí thì vẫn cần và có thể xây dựng một cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp và hiệu quả, đồng bộ với tự chủ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tự chủ về tổ chức, biên chế, nhân sự”, PGS.TS Trần Quốc Toản lưu ý.

 • 64x64
  Hoàn cảnh éo le của một sinh viên nghèo học giỏi

  Em Trần Gia Huy (19  tuổi, quê ở Quảng Bình), hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Học viên Cảnh sát nhân dân.

  Huy hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Cảnh sát nhân dân, nhưng khi biết bao dự định chưa kịp thực hiện thì em lại mắc phải căn bệnh u xương.

  Em đã phải trải qua một tuổi thơ với nhiều khó khăn, bất hạnh, nhưng lúc nào Huy cũng lạc quan, nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Đó là món quà tinh thần mà Huy luôn muốn giành tặng người mẹ của mình.

  Năm lên lớp 6, bố em Trần Gia Huy là Trần Thành Đạt - một chiến sỹ công an công tác tại Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) qua đời vì bạo bệnh.

  Từ đó, mọi khó khăn dường như đổ dồn lên vai người mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh. Một mình bà đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả để nuôi con khôn lớn.

  Trước đó, để trang trải tiền thuốc thang cho chồng, mẹ con bà Oanh đã phải bán căn nhà đang ở. Chồng mất, nhà không còn, mẹ con bà Oanh đành dắt nhau về thành phố Đồng Hới ở nhà ông bà ngoại. Để có tiền nuôi con ăn học, hằng ngày bà Oanh đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

  Huy được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen khi đoạt giải nhất môn Địa lí trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2015.

  Biết mẹ phải vất vả, khổ cực để có tiền nuôi mình ăn học, em Trần Gia Huy luôn nỗ lực học tập để mẹ vui lòng.

  Theo học tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Trần Gia Huy đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc và một lớp trưởng năng nổ, luôn gương mẫu đi đầu các hoạt động của trường, lớp.

  Năm học lớp 11, Huy đoạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh Quảng Bình. Đầu năm lớp 12, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia và giành giải nhất Quốc gia môn Địa lý trong tổng số 6 giải nhất của cả nước.

  Huy cũng vinh dự trở thành gương mặt tiêu biểu của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2015-2020), được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen…

  Năm 2016, Trần Gia Huy được tuyển thẳng vào lớp tài năng của Học viện Cảnh sát nhân dân.

  Đón nhận niềm vui, Huy đã vẽ ra biết bao dự định trước mắt. Huy hứa với mẹ sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

  Huy cũng vinh dự được trở thành gương mặt tiêu biểu của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2015-2020).

  Thế nhưng, khi dự định của em vẫn dang dở thì em lại mắc phải căn bệnh u xương. Lúc phát bệnh, Huy được đưa vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an), sau đó chuyển qua Bệnh viện Bạch Mai rồi Bệnh viên K.

  Các y, bác sỹ đều có chung chẩn đoán: Hình ảnh trên xương chày u tế bào khổng lồ, phá vỡ vỏ xương, xâm lấn ra phía sau tạo thành khối lớn phía sau, cần phải mổ ghép xương gấp.

  Về phần bà Oanh, bà như chết lặng đi khi nghe tin dữ về đứa con trai - niềm vui, niềm hy vọng của bà bấy lâu nay.

  Giờ bà chỉ cầu mong sao cho con mình được khỏe mạnh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hiện bà chưa biết làm cách nào để có tiền chạy chữa bệnh cho con.

  Mọi sự giúp đỡ xin gửi về mẹ của em Huy: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, số nhà 3, ngõ 43, đường Trương Pháp, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Số điên thoại: 091 6586155. Số tài khoản ngân hàng Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đồng Hới, Quảng Bình: 0311000669055. 

 • 64x64
  Sự đơn độc của người thầy!

  LTS: Trong thực tế, nhiều thầy cô giáo đứng lên chống tiêu cực thường bị trù dập, xa lánh. Đây là thực trạng đáng buồn trong nền giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

  Thầy giáo Nguyễn Cao phản ánh những điều mà giáo viên nhận được sau khi đấu tranh chống tiêu cực.

  Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

  Vụ "30 năm độc quyền làm Hiệu trưởng, một thầy giáo ở Cà Mau bị tố nhiều sai phạm" đã kéo dài nhiều tháng qua nhưng xem chừng vẫn còn phải chờ kết quả xử lý.

  Hiệu trưởng vẫn tiếp tục lộng quyền và “hành” giáo viên một cách vô lí, gây nên bất bình cho dư luận. 

  Tại sao những sai phạm của ông Trần Vũ Cương (Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) không được giải quyết dứt điểm mà cứ nhì nhằng mãi để làm khổ giáo viên trong trường và làm ảnh hưởng đến uy tín của cả địa phương. 

  Và, cũng chính từ vụ việc này cho ta thấy được sự lẻ loi của giáo viên - những người dám đứng lên… để phản ánh sự thật.

  Từ lâu, dư luận đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp của các cá nhân dám đứng lên tố cáo những sai phạm của các cơ quan chủ quản, sau đó bị trù dập, kiểm điểm và thậm chí là sa thải không còn là chuyện hiếm nữa. 

  Điều này cho ta thấy rằng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và ngành giáo dục nói riêng không dễ dàng chút nào, không phải chân lí bao giờ cũng thắng được cái sai trái, cái xấu.

  Thầy Đỗ Việt Khoa từng nhiều lần đứng lên tố cáo tiêu cực. (Ảnh trên giaoduc.net.vn)

  Ngược dòng thời gian ta đã từng chứng kiến thầy giáo Đỗ Việt Khoa (Hà Tây cũ) đứng lên tố cáo những tiêu cực trong thi cử, sai phạm trong quản lí của Ban giám hiệu nhà trường.

  Ông đã được Bộ giáo dục tặng bằng khen, được làm khách mời chương trình Người đương thời.

  Nhưng, sau đó là rất nhiều hệ lụy đau lòng. Đó là bị bôi nhọ, trù dập, không tăng lương đúng qui định, thậm chí là bị đánh dằn mặt tại nhà mình và đe dọa không được can thiệp vào công việc nhà trường … và cuối cùng không chịu đựng được nữa, năm 2010 thầy Khoa phải làm đơn thôi việc…!

  Thầy giáo Trương Hoài Phương - giáo viên bộ môn Sử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định có ý định mổ bụng tự sát ngay tại buổi lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường do phẫn uất bị đối xử không công bằng trong tập thể, bị trù dập có hệ thống trong nhiều năm liền, sau khi đã tố cáo những vi phạm của nhà trường.

  Cô giáo Trần Thị Huyền có đơn tố cáo bà Phạm Thị Ánh Ngọc (Hiệu trưởng trường Mầm non Đắk Djrăng, Mang Yang, Gia Lai) lên nhiều cấp.

  Trong một góc nhìn về sự học

  Sau đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai, huyện Mang Yang đã xác định rõ ràng sai phạm của hiệu trưởng Phạm Thị Ánh Ngọc. 

  Nhưng, khi bà Ngọc chưa bị xử lý thì cô Huyền (người kiện) điều chuyển dạy trường Mầm non xã Đắk Trôi, cách nhà khoảng 50km.

  Thầy giáo Lê Vân ở Trường THPT Sơn Tịnh 1 (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về những sai phạm của hiệu trưởng.

  Sau đó, hiệu trưởng Nguyễn Tấn Cảnh ký quyết định “buộc thôi việc”...

  Những sự việc giáo viên đứng lên tố cáo rồi bị hành lên hành xuống không phải là ít. Vì thế, những sai phạm mà giáo viên biết thì cũng chỉ để biết mà thôi. 

  Họ không dám tố cáo bởi một lẽ đương nhiên là đấu tranh những sai trái, những bất cập thì ai bảo vệ họ? Và, có mấy khi chân lí đứng về người tố cáo đâu. 

  Nhiều đơn thư được gửi đi rồi lại được gửi lại cho đơn vị có người tố cáo hoặc khi thanh tra cấp trên về thì phần lớn kết luận là Ban giám hiệu đúng, còn bản thân người tố cáo là… thiếu cơ sở, thậm chí là vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ. 

  Những sự việc nếu thanh tra có phát hiện sai phạm cũng chỉ nằm ở mức khiển trách, rút kinh nghiệm, cùng lắm là điều chuyển công tác. 

  Vì thế, sau một đợt thanh tra là dịp để người bị tố cáo có dịp “quan tâm” đến người tố cáo. Nên, cô giáo Mai Lệ Cẩm, giáo viên trường THCS Thanh Tùng (Đầm Dơi, Cà Mau) đứng ra phản ánh với báo chí về việc mình bị Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Tùng “đá như trái banh” cũng là một lẽ thường tình… mà dư luận đang chứng kiến.

  Nỗi cơ cực của thầy giáo kêu cứu vì bị trù dập do chống tiêu cực nhưng bị bỏ rơi

  Có một thực tế là khi cán bộ thanh tra hỏi giáo viên khác thì không mấy ai dám bênh vực giáo viên tố cáo, bởi lẽ họ phải nghĩ đến tương lai của họ, đến miếng cơm manh áo, cho dù là lương tâm cắn dứt. 

  Hỏi công đoàn, đoàn thanh niên, thanh tra thì cũng là chỗ thân thiết với Ban giám hiệu, hơn nữa đây là các đối tượng được Ban giám hiệu nâng đỡ và gắn chặt quyền lợi với nhau. 

  Và, thường là thanh tra thì đa số là chỗ quen biết hoặc bạn bè thân thiết của các Ban giám hiệu nên chỉ cần có đơn tố cáo là mọi thông tin Ban giám hiệu đã nắm được, họ đã có thời gian chuẩn bị để hợp thức hóa tất cả các loại hồ sơ sổ sách để che đi những sai phạm (nếu có) của mình.

  Trong công tác, nhiều giáo viên có ý kiến góp ý những sai trái của Ban giám hiệu thì sau đó là họ được gì?

  Được dự giờ thường xuyên, được kiểm tra thường xuyên, được phân công những lớp có nhiều học sinh cá biệt, được bố trí thời khóa biểu rải rác ở các ngày trong tuần.

  Thậm chí, họ "được" bố trí sai chuyên môn để làm những công việc hành chính và trong xét thi đua thì được đưa ra mổ xẻ từng những việc nhỏ nhất để cắt thi đua, có khi là xếp không hoàn thành nhiệm vụ như nhiều trường hợp mà báo chí đã nêu trong thời gian qua.

  Ngành giáo dục không phải không có người dám đấu tranh, nhưng đấu tranh thì tương lai của những thầy cô ấy đi về đâu?

  Chợt nhớ, cách đây hàng mấy trăm năm, cụ Nguyễn Trãi (1380-1442) đã từng viết: “Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi” và có lẽ câu thơ ấy vẫn đúng đến tận bây giờ!

 • 64x64
  Ngọc sáng miền Tây

  Khác với sự suy đoán là sẽ tiếp xúc với một “thí sinh” nặng ký, dạn dĩnh, điềm đạm bởi người mà chúng tôi tìm gặp rất e thẹn, nhút nhát, kiệm lời, dè chừng khi kể về thành tích của mình.

  Em là Đỗ Thúy Quỳnh, học sinh lớp 7/11,  trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), người vừa đạt giải nhất khối lớp 6 – 7 vòng chung kết cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” năm 2016 do Báo Sài Gòn Giải Phóng và công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức hằng năm.

  Thúy Quỳnh xúc động kể lại “…đạt giải nhất lần này em rất bất ngờ vì nghĩ rằng bài thi của mình là dịp để em bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình về cuộc sống tốt đẹp hôm nay, đâu ngờ…”.

  Em Đỗ Thúy Quỳnh đã xuất sắc giành giải nhất khối 6 - 7 trong cuộc thi "Văn hay chữ tốt".

  Xuất thân trong một gia đình còn nhiều khó khăn, cả gia đình em hiện đang ở trong khu tập thể của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng do ba em hiện đang công tác tại đơn vị này.

  Mẹ Quỳnh hiện đang là giáo viên một trường trung học cơ sở tại Thành phố Sóc Trăng. 

  Ngoài giờ lên lớp, cô bé nhỏ người, nhút nhát này lại giúp mẹ công việc nội trợ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc em trai đang lên 5 tuổi.

  Sau đó, Quỳnh dành hết thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu, sách vở, nhất là những truyện ngắn, những bài văn hay, súc tích, cảm động, nhân văn đầy ấn tượng. 

  Từ năm lớp 1 đến nay, Quỳnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học rất đều các môn học, nhất là các môn Văn, Toán, Anh văn. Trong lớp Quỳnh rất “nổi danh” với cái tài “ kèm” bạn học yếu rất thành công. 

  Ngoài ra em còn tham gia nhiều phong trào Văn - Thể - Mỹ do trường tổ chức.

  Thúy Quỳnh tâm sự “…em rất thích đọc những truyện ngắn, văn thơ thiếu nhi nói về lòng hiếu thảo, sự chia sẻ bất hạnh, tình yêu thương giữa con người với con người, bảo vệ môi trường sống…”.

  Chính những suy nghĩ rất thật ấy đã giúp em hoàn thành bài thi khá thành công trong cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” Thành phố Sóc Trăng và đạt giải nhất năm 2016. 

  Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng, nơi Quỳnh đang học.

  Đây là cuộc thử sức đầu tiên trong đời mình với chủ đề “Nếu có được chiếc đàn thần, em sẽ thực hiện những điều mơ ước gì?”. 

  Trong bài làm của mình, Quỳnh đã ước mơ làm sạch môi trường biển đang bị ô nhiễm, giúp đỡ các bạn nghèo đến lớp với đầy đủ tập vở, dụng cụ học tập và quần áo đẹp; cuộc sống không còn khó khăn, mọi người yêu thương nhau thực sự.

  Thắng lợi tiếp nối thắng lợi, được tỉnh Sóc Trăng chọn vào đội tuyển tranh tài cuộc thi “Văn hay, Chữ tốt” khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long khối 6 – 7 (tổ chức ở Long An), Thúy Quỳnh đã xuất sắc vượt qua nhiều “đối thủ” từ các tỉnh, thành phố để mang về vòng nguyệt quế cho bản thân, gia đình, nhà trường và làm rạng danh quê hương Sóc Trăng.

  Học sinh Việt Nam xếp thứ 8/72 quốc gia trong lĩnh vực khoa học

  Chủ đề ở vòng chung kết này, Ban Tổ Chức yêu cầu các thí sinh nêu lên những mơ ước của mình thông qua những màu sắc hiện thực, màu sắc vô hình được minh họa bằng một số câu thơ mà Ban Tổ Chức đưa ra.

  Rất bình tĩnh, tự tin, nhanh trí, sáng tạo, Đỗ Thúy Quỳnh đã bày tỏ mơ ước của mình qua những màu sắc hiện thực như: Màu xanh của bầu trời tự do, hạnh phúc; màu đỏ là biểu trưng của màu cờ tổ quốc, là sự đấu tranh bất khuất của cả dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước; màu vàng tượng trưng cho đồng lúa phì nhiêu, cho sự ấm no, hạnh phúc của người dân Việt. 

  Ở phần thể hiện ước mơ thông qua màu sắc vô hình, Thúy Quỳnh đã thành công trong màu “yêu thương” giữa đồng loại; màu “hy vọng” vững tin ở tương lai đất nước, sự vươn lên mạnh mẽ của tâm hồn cả dân tộc. 

  Bài làm của em đã hoàn toàn chinh phục được Ban Giám Khảo để đạt số điểm cao nhất.

  Kể về mơ ước của mình trong tương lai, Thúy Quỳnh tâm sự “…em mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo để nối nghiệp mẹ, điều sâu xa hơn là để được truyền đạt kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh vùng khó khăn, học sinh dân tộc ít người. Cạnh đó có điều kiện giúp đỡ các học sinh nghèo, khó khăn để không một em nào bỏ học…

  Chia tay với chúng tôi với nụ cười bẽn lẽn, Thúy Quỳnh dặn dò “…em mắc cỡ lắm, đừng viết nhiều về em nghe, chuyện đạt giải cũng thường mà, có lẽ em may mắn hơn các bạn…”. Cô bé thật khiêm tốn, dễ thương.

  Xin chúc mơ ước của cô học trò nhỏ đất Sóc Trăng sớm thành hiện thực.

 • 64x64
  Bàn về đạo đức trong đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam

  LTS: Tiếp theo bài về việc có nên công bố nghiên cứu khoa học hay không?, nghiên cứu sinh chuyên ngành quốc tế giáo dục Nguyễn Lan Hương bàn thêm về vấn đề đạo đức trong đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam.

  Điều này cũng góp phần thể hiện quan điểm về cái tài và cái đức song hành mà cổ nhân nhiều người đã nhắc đến.

  Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả bài viết!

  Xin Thầy dạy cho cháu biết thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử, biết chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng” – Abraham Lincoln – Tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ [1]

  Trong bài viết về đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam gần đây, báo Tuổi trẻ có đăng bài "Nghiên cứu sinh tiến sỹ: Có đạo đức chưa?" [1] khá thú vị.  

  Điều thú vị ở đây không phải nói về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cấp học cao nhất trong lĩnh vực học thuật, mà ở câu hỏi của bài viết “Có đạo đức chưa?”.

  Đạo đức trong đào tạo Tiến sỹ là điều đáng bàn. (Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ)

  Bởi ở các nước phát triển mà người viết bài báo có trích dẫn (như Úc), hay như nước tôi đang học (Mỹ) và gần như tất cả các nước trên thế giới, đạo đức trong học thuật là câu chuyện đương nhiên. 

  Điều đầu tiên mà một đứa trẻ được dạy trên thế giới này, từ trong gia đình cho ra nhà trường, xã hội là việc sống trung thực, hàm chứa khái niệm không gian dối, không trộm cắp và không tìm cách bắt nạt, cậy ỷ thế lấy của người khác, vân vân.

  Điều này đúng ở bất kỳ quốc gia nào, tôn giáo nào, luật pháp nào và chúng ta cũng đều tìm thấy những quy định về nền tảng hành xử tương đồng như vậy.

  Tôi rất mong tất cả các bậc cha mẹ, thầy cô và các bạn quan tâm đến giáo dục hãy dành 2 phút đọc bài "Thư gửi Người Thầy" của A. Lincoln viết về những giá trị mà một con trẻ, một cá nhân cần có.

  Trong đó, ông khẳng định rõ “thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử”.

  Đi học ở Việt Nam, nghịch lý càng học cao càng nhàn và rảnh việc

  Còn trong lịch sử của ông cha ta, ngàn năm vẫn dạy con cháu “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Vậy “thật thà” đi mất đâu rồi?

  Điều đáng suy nghĩ từ bài viết về nghiên cứu sinh tiến sỹ là tại sao lại cần có quy chế riêng về đạo đức trong nghiên cứu và đào tạo tiến sỹ, mà không phải cho cả hệ thống giáo dục nói riêng, và cho cả hệ thống xã hội nói chung?

  Tôi tin là chúng ta đều đã có các quy định, quy chế học tập và thi tuyển, nghiên cứu và công bố khoa học rất chi tiết và ngặt nghèo.  

  Câu chuyện ở đây, theo thiển ý của tôi, không phải ở chỗ cần có thêm các quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sỹ, mà chúng ta cần thực hành những ứng xử đạo đức đã được quy định như thế nào, trong cuộc sống hàng ngày.

  Tôi cũng xin khẳng định rằng đạo đức trong học tập và nghiên cứu, giống như phạm trù đạo đức ở tất cả các lĩnh vực khác, đều rất thách thức và khó đo lường, do bởi những “giá trị tiềm ẩn” (intangible values) có ý nghĩa với từng hệ quy chiếu của từng cá nhân, từng nhóm cộng đồng hay từng xã hội.

  Tôi muốn chia sẻ một số ví dụ gần đây được báo chí đưa tin để lấy ví dụ về việc có đạo đức chưa trong tư duy và hành xử của giáo dục:

  1. Chúng ta có xu hướng cấm dạy thêm học thêm “tràn lan” [3], với lý do đây là nguồn gốc của việc giáo viên không dạy tốt trên lớp và là một trong những nguồn cơn gây ra khủng hoảng trong giáo dục.

  Nghiên cứu khoa học, công bố hay không?

  Tuy nhiên, chưa thấy có chính sách nào, nghiên cứu nào về mức lương tối thiểu cho giáo viên để họ tập trung vào dạy và dạy tốt nhất. 

  2. Chúng ta có đề án dạy ngoại ngữ và đề án trường học mới [4,5]. Cho đến khi đề án gần kết thúc hoặc đã kết thúc, nhiều thành phần và chủ thể tham gia vào đề án mới có tiếng nói về chất lượng đề án.  

  3. Trong dự thảo Đề án đào tạo tiến sỹ, việc dự kiến nghiên cứu sinh, muốn bảo vệ luận án tiến sỹ, cần có công bố quốc tế, và khi thực tế là chưa đến 40% các Giáo sư – Tiến sỹ (đã được công nhận) của chúng ta có công bố quốc tế [6].

  Vậy, nếu suy nghĩ thấu đáo lại một số ví dụ trên đây, câu hỏi có đạo đức chưa có lẽ không nên dừng ở đào tạo tiến sỹ, không phải ở cơ chế làm sao mỗi người nghiên cứu phải có giấy chứng nhận đạt đạo đức trong quá trình làm nghiên cứu [như bài viết đã nêu].

  Mà có lẽ câu hỏi cần đi sâu hơn, xa hơn, từ nguyên lý cơ bản, bạn đã làm đúng bổn phận và trách nhiệm của một người tử tế trong xã hội, ứng với mỗi vị trí, vai trò của mỗi người trong xã hội hay chưa.

  Tài liệu tham khảo:

  1. Thư gửi Thầy giáo của TT A. Lincoln. NYT.  Tham chiếu http://nyceducator.com/2005/12/abraham-lincolns-letter-to-his-sons.html

  2. Nghiên cứu sinh tiến sỹ: Có đạo đức chưa?.  Tuổi trẻ, 06/12/2016. Tham chiếu http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20161206/nghien-cuu-sinh-tien-si-co-dao-duc-chua/1231087.html

  3. TP. Hồ Chí Minh cấm dạy thêm tràn lan…VnExpress. Tham chiếu http://vnexpress.net/bi-thu-tp-hcm-chi-dao-cam-day-them/topic-21265.html

  4. Đề án dạy và học ngoại ngữ 2016 – 2020. VnExpress. Tham chiếu: http://vnexpress.net/de-an-day-va-hoc-ngoai-ngu-giai-doan-2016-2020/topic-21402.html; http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160923/de-an-ngoai-ngu-2020-ra-soat-khac-phuc-tung-bat-cap/1176075.html

  5. VNEN đi tiếp như thế nào?.  Vietnamnet.  Tham chiếu http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/vnen-se-di-tiep-nhu-the-nao-319001.html

  6. Chưa tới 40% GS-PGS năm 2016 có công bố khoa học quốc tế.   Vietnamnet.  http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/chua-toi-40-gs-pgs-nam-2016-co-cong-bo-khoa-hoc-quoc-te-338106.html

 • 64x64
  Những chuyện phía sau hội thi giao lưu tiếng Anh ở các cấp học

  LTS: Phía sau những thành công của học sinh trong các hội thi tiếng Anh là bao công sức luyện tập khó khăn, nhọc nhằn của cả thầy và trò. Tất cả đều vì trách nhiệm phải mang về thành tích.

  Cô giáo Phan Tuyết chia sẻ một bài viết tới Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

  Tòa soạn trân trọng gửi đến quý độc giả.

  Để thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2010” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cấp học đã tổ chức hội thi “Hùng biện tiếng Anh”; “Nói tiếng Anh”; “Kể chuyện tiếng Anh”; “Giao lưu tiếng Anh”; “Tài năng tiếng Anh cấp tiểu học”… ở khắp nơi.

  Các hội thi này phần lớn được diễn ra vô cùng sôi nổi, luôn được đánh giá là hiệu quả và thành công. Phía học sinh, nhiều em tỏ ra phấn khích, hào hứng, em nào cũng tự tin khi giao tiếp tiếng Anh một cách sành sỏi. 

  Nếu nhìn vào những hội thi như thế, bất kì ai cũng phải thốt lên “Học sinh bây giờ nói tiếng Anh giỏi quá. Các em giao tiếp một cách rất tự nhiên". 

  Và thế là tất cả những ai quan tâm đến giáo dục cũng có quyền hy vọng vào một lớp trẻ năng động, phát âm tiếng Anh chuẩn mực như người bản xứ.

  Mỗi khi tham gia các cuộc thi tiếng Anh là cả thầy và trò cùng nhau luyện tập rất vất vả. (Ảnh minh họa, nguồn: congluan.vn)

  Học sinh có thật sự giỏi tiếng Anh như mọi người nhầm tưởng? Đằng sau những hội thi thành công vang dội như thế chỉ có giáo viên đang trực tiếp giảng dạy mới hiểu hết được.

  Đó là cả một thời gian khổ luyện không ngừng của cả thầy và trò mà nghe ra ai cũng phải giật mình tự hỏi:

  Liệu những gì thầy và trò đã bỏ ra trước đó chỉ để đổi lại vài ba chục phút thể hiện của các em trên sân khấu liệu có đáng không?"

  Trước khi hội thi diễn ra khoảng vài tháng, nhiều trường học đã bắt đầu chuẩn bị từ việc chọn lựa ra được những thành tố học tiếng Anh tốt nhất trong trường ở các khối lớp để tham gia hội thi. 

  Đối tượng được thầy cô giáo nhắm tới là những học sinh đang theo học tại các trung tâm tiếng Anh.

  Không đánh vật với các kì thi, lấy đâu ra thành tích?

  Có được những học sinh này, thầy cô giáo sẽ đỡ vất vả hơn nhiều vì phần lớn các em rất tự tin trong giao tiếp và phát âm tiếng Anh rất tốt.

  Ở một số trường xa trung tâm, việc tuyển lựa học sinh nan giải hơn nhiều. Bởi các em không có điều kiện theo học tiếng Anh tại các trung tâm nên kiến thức và kĩ năng phát âm, giao tiếp của những học sinh này vô cùng yếu. 

  Có giáo viên Anh văn tâm sự “Dù đã chọn lựa rất kĩ trên trường nhưng có em chỉ phải nói vài câu trong hội thi mà tập hàng tháng trời vẫn không nhớ, không thể phát âm trôi chảy”. 

  Không chỉ lo việc tập dượt, giáo viên dạy tiếng Anh phải trực tiếp viết lời giới thiệu, viết kịch bản, lời hùng biện, các câu hỏi, câu trả lời hay câu chuyện kể bằng tiếng Anh đưa cho học sinh về nhà xem trước. 

  Thế rồi hàng ngày lên trường, những học sinh này được giáo viên tranh thủ những giờ nghỉ, giờ ra chơi, sau các buổi học tập trung lại để tập dượt. 

  Gần đến ngày thi, là thời điểm thầy trò dốc sức không kể giờ giấc. Không chỉ có trò phải xin nghỉ học một số tiết chính khóa dành thời gian cho việc tập dượt mà chính giáo viên tiếng Anh cũng phải bỏ bê giờ dạy của mình để dồn sức dành cho đội tuyển đi thi. 

  Ma trận dạy ngoại ngữ liên kết trong các trường Tiểu học ở Hà Nội

  Một số Ban giám hiệu nói “Không tham gia thi thì thôi, đã tham gia thi, ai cũng mong có giải”. 

  Thế là thầy cô giáo trong trường cũng phải chung tay chia sẻ công việc với giáo viên Anh văn bằng cách trông lớp giúp để thầy cô Anh văn có thời gian cho đội tuyển tập dượt.

  Một số giáo viên Anh văn cũng tâm sự: “Mỗi lần chuẩn bị cho một hội thi là cô trò bị vắt kiệt sức. Phần lo tập dượt, phần lo ‘thua chị kém em” thì khó ăn nói với nhà trường”. 

  Hội thi diễn ra, phần trình diễn của mỗi đội cũng chỉ có mấy chục phút. Sau những tràng vỗ tay giòn giã, những lời ca tụng, tung hô của mọi người là những tiếng thở dài như trút được gánh nặng của thầy cô giáo trong trường.

 • 64x64
  3,8 triệu USD xây dựng trung tâm chăm sóc, giáo dục cho con công nhân

  Ngày 9/12, UBND thành phố Đà Nẵng và tổ chức Half The Sky Foundation đã chính thức triển khai dự án Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky – Đà Nẵng (tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

  Trung tâm này được xây dựng trên diện tích đất 3.800 m2 bao gồm 17 phòng học, một khu đa năng dành cho tập huấn và hoạt động của trẻ, phòng y tế, khu sân vườn...

  Khởi công dự án 3,8 triệu USD danh cho con em công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp. Ảnh: An Nguyên

  Kinh phí thực hiện dự án lên đến 3,8 triệu USD, trong đó tổ chức Half The Sky Foundation (viết tắt là HTS) tài trợ 3,4 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng. Dự án thực hiện từ tháng 4/2016 đến ngày 30/12/2019.

  Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cho biết, mục tiêu của dự án là nhằm giúp cho trẻ em khó khăn con công nhân được tiếp cận những điều kiện nuôi dưỡng và học tập tốt.

  Chiếc tủ kỳ diệu của các cô giáo mầm non

  (GDVN) - Do trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, các cô giáo tại Hậu Giang đã phát minh ra mô hình "Chiếc tủ kỳ diệu" để các bé thêm hứng thú đến trường.

  Giúp các cháu được phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

  Theo ông Vĩnh, đối tượng được hưởng lợi từ dự án là con em công nhân trong khu công nghiệp Hòa Khánh. Trong đó số trẻ hưởng lợi trực tiếp là 250 trẻ, gián tiếp là 7.500 trẻ.

  Đại diện tổ chức HTS cho biết, trung tâm này là một phương pháp học tập mới cho trẻ em trong khu vực. Thông qua việc thiết kế, sáng tạo sẽ giúp trẻ được tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới.

  Đồng thời, Trung tâm này cũng sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên mầm non và bảo mẫu tại các nhóm trẻ độc lập tư thục, giúp nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ mầm non trong khu vực. Tư vấn cho bố mẹ trẻ cách nuôi dạy trẻ, tạo ra sự phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình.

  “Bên cạnh việc hỗ trợ trẻ em khó khăn khu công nghiệp Hòa Khánh, dự án sẽ giúp đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non và các cô bảo mẫu.

  Với phương thức thực hiện kết hợp công tư – PPP, chương trình này dự kiến sẽ nhân rộng trong khu vực và trên toàn quốc để mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều trẻ em khó khăn hiện nay” vị đại diện HTS cho hay.

  Hiện tại thành phố Đà Nẵng đang xảy ra tình trạng thiếu các trường mầm non cho con em công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phần lớn công nhân phải chấp nhận gửi con ở các điểm giữ trẻ tư nhân, tự phát, tiềm ẩn rủi ro khôn lường đối với con trẻ.

 • 64x64
  Bright Kids Việt Nam thừa nhận sai phạm "kích hoạt não phải", xin tạm dừng

  Sau khi xác minh thông tin, ngày 8/12/2016, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng bài báo “Tìm thấy thêm một trung tâm kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài ở Hà Nội” phản ánh về Trung tâm Bright Kids (thuộc Công ty Đầu tư Kinh doanh Toàn cầu Việt Nam) có quảng cáo chương trình "kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài".

  Bài viết nhận được sự đồng tình rất lớn từ dư luận khi chỉ ra những quảng cáo hoang đường, thổi phồng phương pháp "kích não" trên website của trung tâm này.

  Bài báo cũng đặt dấu hỏi về trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong việc cấp phép, quản lý, giám sát hoạt động đào tạo huấn luyện "kích não" của Trung tâm Bright Kids.

  Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã có nhiều bài viết phản ánh ý kiến phản đối của các nhà khoa học về tính nguy hiểm khi áp dụng biện pháp kích não để huấn luyện trẻ trở thành "siêu nhân".

  Nhằm làm rõ hơn hoạt động kích não tại Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Bright Kids, ngày 8/12, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện của Bright Kids Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

  Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thừa nhận đơn vị mình đã thổi phồng quá mức phương pháp "kích não" (ảnh Trinh Phúc, giaoduc.net.vn).

  Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết: “Chúng tôi thừa nhận mình đã truyền thông thổi phồng sai sự thật về phương pháp kích não phải”.

  Theo như bà Huyền trình bày, chương trình của Bright Kids bản chất là các bài tập rèn luyện kỹ năng quan sát, nhớ lâu, tưởng tượng cho trẻ em.

  “Chúng tôi thừa nhận, không có chuyện học các kỹ năng này xong sẽ giúp các em trở thành thiên tài, hay siêu nhân.

  Thực chất, các bài tập viết trên trang web của trung tâm là các phương pháp rèn luyện trẻ em trong quá trình học tập thì học tập trung hơn”, bà Huyền giải thích.

  Vậy nhưng, trung tâm này lại quảng cáo trên website "Kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài".

  Thậm chí còn khẳng định chắc nịch: "Độc quyền chương trình phát triển não phải cho trẻ em. Cam kết 100% hiệu quả".

  Và ngay trên website của Trung tâm Bright Kids cũng nói rằng "Giai đoạn trẻ từ 5-12 tuổi chính là giai đoạn quan trọng để kích hoạt não phải..."

  Những quảng cáo sai sự thật như vậy liệu có nhằm mục đích đánh lừa các phụ huynh, mong con mình giỏi hơn, để rồi nộp tiền vào học tại Trung tâm Bright Kids?

  Tìm thấy thêm một trung tâm "kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài" ở Hà Nội

  (GDVN) - Câu hỏi đặt ra hiện nay là trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khi để việc huấn luyện "kích não" tồn tại mà không kiểm soát được?

  Qua trao đổi, bà Huyền cũng thừa nhận, trước việc dư luận phản đối phương pháp "kích não", Bright Kids Việt Nam đã xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tạm dừng hoạt động.

  Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu bà Huyền cung cấp đơn xin tạm dừng hoạt động thì bà Huyền lại từ chối với lý do, đơn xin tạm dừng hoạt động đã được gửi kèm hồ sơ lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  Vấn đề đặt ra là khi Bright Kids dừng hoạt động và đã thừa nhận truyền thông sai sự thật thì quyền lợi của những người đã đóng tiền cho con học tại trung tâm này sẽ được giải quyết thế nào?

  Nếu đã thừa nhận truyền thông thổi phồng, trung tâm này liệu có trả lại tiền cho các gia đình đã trót tin vào quảng cáo hoang đường ấy?

  Đây là trách nhiệm mà Trung tâm Bright Kids không thể chối bỏ.

  Những thông tin sai sự thật về phương pháp kích não phải đã không còn trên web Bright Kids.edu.vn (ảnh Trinh Phúc, chụp màn hình).

  Một vấn đề khác cũng hết sức quan trọng cần phải đặt ra, đó là vào ngày 17/8/2016, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký quyết định "Về việc công nhận hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Bright".

  Từ đó tới nay đã gần 4 tháng, vậy Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có kiểm tra hoạt động thực tế của Trung tâm Bright không?

  Không lẽ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như các cá nhân, bộ phận giúp việc cho ông Độ không phát hiện ra điều gì, ngay cả khi trung tâm này quảng cáo rầm rộ "kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài" nhiều ngày qua?

  Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn Hà Nội đã có hai trung tâm huấn luyện "kích não" khiến dư luận lo lắng.

  Trung tâm MBM đã bị Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng hoạt động để thẩm định chuyên môn.

  Và nay, sau phản ánh của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tâm Bright Kids cũng đã xin tạm dừng hoạt động.

  Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần phải nhanh chóng làm rõ sai phạm của Trung tâm Bright Kids và thông tin tới dư luận, đặc biệt là không né tránh trách nhiệm cá nhân trong việc cấp phép và kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Bright Kids.

 • 64x64
  Phụ huynh gửi thư xin cho cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh

  Câu chuyện "Cô giáo dán băng dính bịt miệng 6 học sinh vì mất trật tự ngay tại thủ đô Hà Nội" khiến dư luận bức xúc vì hành động phản giáo dục của cô giáo Phùng Hồng Anh.

  Tuy nhiên, sáng 9/12, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin đa số phụ huynh học sinh lớp 3A8 viết đơn xin giảm bớt hình thức kỷ luật cho cô giáo Phùng Hồng Anh.

  Trường tiểu học Hoàng Liệt nơi xảy ra vụ việc cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh (ảnh Trinh Phúc).

  Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai xác nhận có việc trên.

  Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ rằng:

  "Cuối buổi học chiều 8/12, tập thể phụ huynh lớp 3A8 đã đến gặp nhà trường để trao đổi về sự việc của cô Phùng Hồng Anh.

  Phụ huynh khẳng định họ tha thứ cho hành động dán băng dính vào miệng 6 học sinh lớp 3A8 của cô giáo này.

  Rất mong cô Hồng Anh sau sự việc này rút được kinh nghiệm cho bản thân và sớm trở lại công tác trong ngành giáo dục".

  Được biết, Bức tâm thư của phụ huynh dài 2 trang giấy A4 trong đó đề gửi đến Phòng Giao dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Liệt và các cơ quan báo chí.

  Những dòng viết chứa chất tình cảm ưu tư của phụ huynh về cô giáo Phùng Hồng Anh (ảnh Trinh Phúc).

  Trong bức tâm thư có đoạn viết: 

  “Sự việc vừa xảy ra với cô giáo Phùng Hồng Anh khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn. Đó là việc đáng tiếc, không ai mong muốn.

  Đối với chúng tôi, hình ảnh cô để lại trong tâm trí đa phần các phụ huynh là gần gũi, giản dị và thân thiện…

  Cô kém chúng tôi ít nhất là 10 tuổi, cô không thể không vấp ngã, sai sót.

  Sự vấp ngã hôm nay của cô khiến chúng tôi nghĩ rằng đó là giây phút bồng bột”.

  Cuối cùng, tập thể phụ huynh lớp 3A8 bày tỏ nguyện vọng Ban Giám hiệu nhà trường giảm bớt hình thức kỷ luật với cô Hồng Anh.

  “Chúng tôi những phụ huynh của lớp hiểu sự việc và tha thứ cho cô. Các con mãi yêu thương cô và cảm ơn cô thời gian qua đã thay chúng tôi dạy dỗ.

  Sống để yêu thương, bao dung và vị tha cái đó là điều chúng tôi thường dạy các cháu” – trích từ tâm thư của phụ huynh.

  Hội trưởng phụ huynh lớp 3A8, chị Trần Hồng Hạnh cũng chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam:

  “Tôi có hai cháu bị cô giáo dùng băng dính bịt miệng hôm 23/11, tôi biết đó là hành động không nên.

  Nhưng đánh giá một con người thì đánh giá cả một quá trình. Cô giáo Phùng Hồng Anh từ khi chủ nhiệm lớp rất quan tâm và yêu trẻ.

  Cô giáo Phùng Hồng Anh vừa mới ra trường, kinh nghiệm sống chưa có.

  Cô đã biết lỗi rồi nhưng chúng tôi sẵn sàng tha thứ và mong muốn hãy cho cô một cơ hội để được tiếp tục làm việc.

  Ai mới vào nghề đều có những vấp váp, chúng tôi tin rằng nếu cho cô Hồng Anh cơ hội thì sau này cô sẽ sửa chữa để để trở thành một giáo viên tốt”.

  Cô giáo dán băng dính bịt miệng 6 học sinh vì mất trật tự ngay tại thủ đô Hà Nội

  Trước đó như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, trong giờ học ngày 23/11, vì một số học sinh mất trật tự, cô giáo Phùng Hồng Anh đã dùng băng dính dán vào miệng 6 em học sinh.

  Đến tối cùng ngày, nữ giáo viên gọi điện cho từng phụ huynh học sinh mà mình dán băng dính vào miệng để nhận lỗi.

  Sáng 24/11, cô giáo Phùng Hồng Anh làm đơn gửi Ban Giám hiệu trường Hoàng Liệt xin thôi thử việc vì nhận thức được lỗi lầm của mình.

  Đơn xin thôi thử việc của cô giáo Phùng Hồng Anh đã được nhà trường đồng ý.

  Ngày 5/12, nhà trường đã báo cáo Sở Giaó dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ quan hữu quan về việc cho cô giáo Phùng Hồng Anh dừng thử việc.

 • 64x64
  Hiệu trưởng trình độ ngoại ngữ kém thì giám sát liên kết tiếng Anh kiểu gì?

  Giao hết cho các trường tự chủ

  Việc nở rộ chương trình ngoại ngữ liên kết trong thời gian qua ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội dẫn tới tình trạng một học sinh học hai chương trình ngoại ngữ.

  Trường tiểu học Nam Thành Công nơi triển khai chương trình dạy ngoại ngữ liên kết (ảnh Trinh Phúc).

  Trong khi phụ huynh tin tưởng, giao phó con cho nhà trường thì công tác đánh giá dạy và học ngoại ngữ đang tồi tại nhiều vấn đề.

  Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có thể thấy, từ đầu năm học các trường tiểu học lập đề án liên kết với một chương trình ngoại ngữ đã được Sở cấp phép.

  Sau khi lập đề án, các trường tiến hành báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, Phòng sẽ tiến hành báo cáo lên Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

  Khi được Sở chấp thuận, các trường tiểu học được quyền tự chủ triển khai theo đề án đã được duyệt.

  Cuối năm học, các trường tiểu học lại tiếp tục thực hiện báo cáo kết quả lên Phòng Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, Phòng báo cáo lên Sở.

  Việc thanh kiểm tra công tác giảng dạy liên kết ngoại ngữ gần như phó mặc hoàn toàn cho nhà trường tự quản lý và đánh giá.

  Ma trận dạy ngoại ngữ liên kết trong các trường Tiểu học ở Hà Nội

  Thầy Nguyễn Văn Q. (một thầy giáo ở Hà Nội đề nghị giấu tên) cho rằng:

  “Chương trình nào cũng có đặc trưng riêng, không giống nhau.

  Việc đánh giá, so sánh chất lượng giữa các chương trình hiện nay gần như không thể”.

  Cô D. Hiệu trưởng một trường tiểu học (xin phép được giấu tên) chia sẻ:

  “Quá trình đánh giá, không có chuyện sai lệch về kết quả dạy học ngoại ngữ giữa chương trình của Bộ và chương trình tiếng Anh liên kết.

  Em nào năng lực học tập ở chương trình chính khóa tốt thì sẽ có kết quả tốt ở chương trình tiếng Anh liên kết”.

  Bảng đánh giá năng lực của một học sinh khi tham gia jọc một chương trình tiếng Anh liên kết (ảnh Trinh Phúc).

  Không chỉ việc giám sát quá trình thực hiện chương trình, mà việc giám sát đánh giá chất lượng giáo viên hiện còn tồn tại nhiều bất ổn.

  Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, công tác đánh giá chất lượng giờ dạy của những giáo viên người nước ngoài và những giáo viên người Việt trong chương trình liên kết đang rất mơ hồ.

  Cô giáo Nguyễn T.H, một giáo viên dạy ngoại ngữ tiết lộ:

  “Mỗi tiết học ngoại ngữ liên kết có sự tham gia của giáo viên người nước ngoài và một giáo viên ngoại ngữ người Việt.

  Thường giáo viên ngoại ngữ công tác tại trường được các trung tâm liên kết mời tham gia làm trợ giảng trong chương trình liên kết.

  Do đó, giáo viên người nước ngoài dạy như thế nào đều được phản ánh kịp thời". 

  Vừa đá bóng vừa thổi còi

  Việc Hiệu trưởng các trường tự quyết định liên kết với chương trình nào, giáo viên trong trường được chia lợi ích (các trung tâm sẽ trả tiền thù lao trong việc trợ giảng) dẫn tới công tác kiểm tra, đánh giá, phản biện luôn trong tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

  Nhiều trường tiểu học, thậm chí việc giảng dạy còn phó mặc hoàn toàn cho các giáo viên do trung tâm liên kết giảng dạy. 

  Cô H., Hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Hoàng Mai (xin giấu tên) chia sẻ rằng: 

  "Đúng là chuyên môn ngoại ngữ của Ban Giám hiệu chưa thực sự tốt nên việc đánh giá công tác dạy và học tiếng Anh liên kết rất khó khăn.

  Trường tôi có tiến hành liên kết dạy tiếng Anh với bên ngoài nhưng việc dạy và học hoàn toàn do giáo viên của trung tâm cử đến".

  Trong khi dạy liên kết tiếng Anh phó mặc cho nhà trường quản lý nhưng trình độ quản lý của trường không đáp ứng với thực tế.

  Việc giáo viên của các trung tâm cử đến giảng dạy chất lượng đến đâu đang là dấu hỏi lớn.

  Học sinh Trường tiểu học Võ Văn Hát phải học 2 tiết tiếng Anh bản ngữ mỗi tuần

  Trên website của một trung tâm có chương trình liên kết ngoại ngữ đang triển khai ở Hà Nội đăng tải tuyển giáo viên.

  Yêu cầu, có trình độ Cao đẳng, Đại học ngoại ngữ và có chứng chỉ sư phạm.

  Đối với giáo viên người nước ngoài, yêu cầu có giấy phép lao động ghi rõ là chuyên gia giảng dạy tiếng Anh do Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội cấp.

  Trong khi nguồn giáo viên tiếng Anh cho học sinh tiểu học đang thiếu thì các trung tâm ngoại ngữ luôn đáp ứng được mọi nhu cầu về số lượng giáo viên giảng dạy.

  Chị Trần Thu H. làm truyền thông cho một trung tâm ngoại ngữ có chương trình được cấp phép tiết lộ:

  “Việc chọn lựa và huấn luyện giáo viên người nước ngoài cho chương trình tiếng Anh liên kết được tiến hành rất mau lẹ.

  Sau khi được tuyển chọn, các giáo viên người nước ngoài sẽ được tham gia khóa đào tạo hai ngày về một số kỹ năng giao tiếp với trẻ em Việt Nam.

  Xong lớp huấn luyện, các giáo viên này sẽ được bố trí đi giảng dạy tại các trường tiểu học”.

  Trả lời phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, ông Phạm Gia Hữu chia sẻ:

  “Trên địa bàn quận Thanh Xuân có nhiều chương trình tiếng Anh liên kết.

  Mỗi chương trình ngoại ngữ liên kết đều có phương pháp khác nhau.

  Để một chương trình vào trường học nào đó là chủ động của Hiệu trưởng các trường, Phòng không can thiệp.

  Vào cuối năm học, phụ huynh bỏ phiếu đánh giá chương trình học.

  Nếu có những thắc mắc hay tín nhiệm thấp thì chương trình đó sẽ được thay thế.

  Tuy nhiên, đến nay việc dạy và học ngoại ngữ liên kết chưa xuất hiện tình trạng chương trình nào bị thay thế cả”.

  Câu chuyện, từ chất lượng chương trình đến chất lượng giảng dạy luôn ở một khoảng cách quá xa.

  Trong khi Sở Giáo dục & Đào tạo cấp phép căn cứ chủ yếu dựa vào nội dung chương trình và báo cáo từ cấp dưới thì việc học thực, dạy thực vẫn đang tồn tại nhiều bất cập.

 • 64x64
  Đà Nẵng có 8 lớp "kích não" đã tốt nghiệp, chưa thấy cháu nào thành thiên tài

  Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc Công ty cổ phần MBM Education (trụ sở chính tại phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM) mở các lớp học “kích hoạt bán cầu não” bằng nhiều phương pháp kỳ quái.

  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định với báo chí là Bộ này không cấp phép cho bất kỳ lớp học nào như thế. Qua làm việc, Bộ đã yêu cầu dừng chương trình kích hoạt não trẻ.

  Ngoài ra, các chuyên gia về y tế, sư phạm cũng nhận định, phương pháp mà đơn vị này đưa ra không có giá trị, việc cho con đi học chỉ mất tiền oan.

  Đã có 8 lớp “tốt nghiệp”

  Theo như quảng cáo của Công ty cổ phần MBM Education trên trang web thì ngoài các cơ sở lớn ở Hà Nội và TP.HCM, Công ty này còn có chi nhánh tại Đà Nẵng.

  "Cẩm nang" giới thiệu chương trình kích hoạt não của Công ty TNHH Đào tạo Trí Tuệ Xanh - Green Mind. Ảnh: An Nguyên

  Ngày 7/12, trong vai phụ huynh đi đăng ký lớp học cho con, chúng tôi tìm đến chi nhánh Công ty này tại số 49 đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì được giới thiệu lên tầng ba của tòa nhà.

  Tại đây, có treo tấm biển là Công ty TNHH Đào tạo Trí Tuệ Xanh – Green Mind chuyên “đào tạo kích hoạt và tối ưu hóa, phát triển não giữa” của trẻ.

  Dạy “kích hoạt não” là hoang tưởng, hoang đường, cho con học là mất tiền oan

  (GDVN) - Công ty cổ phần MBM Education đã được yêu cầu dừng hoạt động chương trình “kích hoạt não” đến khi chương trình này được thẩm định và cấp phép.

  Theo bà V. (giới thiệu là nhân viên quản lý của Công ty) thì cơ sở này là một chi nhánh của Công ty MBM. Cở sở này nhận trẻ từ 6 tuổi trở lên, để dạy phương pháp khai sáng não.

  Bà V. cho biết, tại Đà Nẵng đã đào tạo cho bảy lớp cấp độ 1 và một lớp cấp độ 2. Các học viên sau khi “tốt nghiệp” đều được trao chứng chỉ kết thúc khóa học.

  Về phương pháp giảng dạy, bà V. nói học viên sẽ có hai ngày học và 1-2 tháng luyện tập.

  “Phương pháp khai sáng não không phải dùng thuốc mà chỉ dạng luyện tập thể dục cho bán cầu não. Có những bài luyện tập để rèn luyện cho não”.

  Bà V. cũng liên tục nói về những phương pháp “khai sáng não” mà khi nghe chúng tôi  chỉ mù mờ, không hiểu.

  Trong cuốn “cẩm nang” của Công ty Green Mind giới thiệu đến phụ huynh quảng cáo là phương pháp này (kích hoạt và khai sáng não giữa – giúp trẻ phát triển toàn diện” có nguồn gốc từ giáo sư người Nhật Makoto Shichida và giáo sư người Mỹ Glenn Doman nghiên cứu.

  Chương trình bản quyền của MBM toàn cầu có bốn cấp độ với các phương pháp: sử dụng các bài tập thể dục cần sự điều khiển nhịp nhàng của hai bán cầu não trái và bán cầu não phải, sử dụng âm nhạc tần số Alpha nhằm kích thích trí tưởng tưởng não bộ...

  Theo tìm hiểu thì những chương trình học này đều chưa được một cơ quan chức năng nào thẩm định, đánh giá.

  Bà V. cho biết là Công ty có xin phép Sở GD&ĐT ở đây (thành phố Đà Nẵng) nhưng họ nói không thuộc thẩm quyền của họ. Do đó, Công ty vẫn đang chờ Bộ GD&ĐT cấp phép.

  Học phí “cắt cổ”

  Dẫn đi tham quan hai phòng học của Công ty, bà V. nó hiện đang đợi xin giấy phép của Bộ nên chưa có lớp mới. “Ở Việt Nam thì mỗi lần du nhập các chương trình nước ngoài về dạy học, đào tạo thì do họ (Bộ GD&ĐT) chưa nghiên cứu nên việc cấp phép rất khó”.

  Các lớp học kích hoạt não do phía Công ty Green Mind giới thiệu. Ảnh: An Nguyên

  Dù chưa có giấy phép nhưng khi hỏi muốn đăng ký cho con học thì sao? Bà V. nói vẫn nhận đăng ký bình thường nhưng đợi khi nào Bộ cấp phép thì sẽ tiếp tục dạy.

  Mức học phí mà Công ty này đưa ra là 9,5 triệu/khóa học (hai ngày học và 1-2 tháng rèn luyện).

  Những lời man trá của người quản lý chương trình “kích hoạt não”

  (GDVN) - Theo ông Nguyễn Mạnh Dương, đại diện MBM Vietnam (quản lý chương trình “kích hoạt não), chương trình này đã tạm ngưng, nhưng thực tế nó vẫn đang hoạt động.

  Theo đó, mỗi lần tại Đà Nẵng mở lớp dạy thì các giảng viên chính từ TP.HCM sẽ ra đứng lớp. Bà V. nói rằng, những người này được đào tạo bài bản từ nước ngoài như Nhật Bản và Malaysia về nên đều có bằng cấp, chứng chỉ hẳn hoi.

  Tại phòng học của Công ty này, dụng cụ học tập cho các “thiên tài” tương lai khá đơn giản. Đó là những thanh nhựa nhiều màu sắc, vải đen để bịt mắt, các bảng nhựa có in số, chữ, hình ảnh...

  Trả lời câu hỏi vì sao trẻ bịt mắt mà vẫn cảm nhận được những màu sắc này? Bà V. nói  nếu đào tạo cho 300 cháu thì cả 300 cháu đều làm được. Điều đó chứng tỏ não của những đứa trẻ (ngoại trừ trẻ tự kỷ quá nặng) nhắm mắt vẫn cảm nhận được màu.

  Khi được hỏi về đào tạo như thế nào thì bà V. không nói rõ. Bà này cho rằng, “nói như làm ảo thuật nhưng vấn đề này không phải là ảo thuật. Mình chỉ thử khả năng các cháu có cảm nhận được điều đó hay không?”.

  Sau một hồi lắng nghe bà V. nói về chương trình đào tạo, chúng tôi cũng không hiểu Công ty này bằng cách gì để “hô biến” những đứa trẻ 6-14 tuổi thành thiên tài?

  Cùng ngày, trao đổi với Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng giáo dục quận Hải Châu (Đà Nẵng) rất ngạc nhiên khi nghe đến cơ sở đào tạo này. “Phòng Giáo dục không hề biết cũng nhưng không cấp phép cho chương trình đào tạo của cơ sở này”.

  Bà Hà cho biết thêm, “nếu là Công ty TNHH thì thẩm quyền cấp phép thuộc về Sở Kế hoạch và đầu tư nên Phòng giáo dục không hay biết. Phòng chỉ cấp phép hoạt động cho các trung tâm lưu trú, còn các Trung tâm ngoại ngữ và tin học thì do Sở giáo dục cấp”.

  Cũng theo bà Hà, nếu Công ty này xuống tuyển sinh tại các Trường học trên địa bàn thì Phòng giáo dục sẽ nắm rõ. Tuy nhiên, Công ty này không thực hiện việc này.

 • 64x64
  Đà Nẵng “giật” hai cúp vô địch Robothon quốc tế

  Đó là đội tuyển Robothon của Trường tiểu học Trần Cao Vân và Trường tiểu học Lê Quý Đôn.

  Cuộc thi Robothon quốc tế là cuộc thi lắp ráp và lập trình robot (robotics) dành cho học sinh lứa tuổi từ 6-12. Đây cũng là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

  Học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi Robothon quốc tế tại Malaysia. Ảnh: CTV

  Đợt này, đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi lần này gồm có 53 đội tuyển với 159 học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

  Trường Nguyễn Tất Thành giành giải nhất Robothon toàn quốc

  (GDVN) - Giành 860/1000 điểm, đội tuyển Robotics của trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vượt qua 61 đội tuyển trong cả nước, giành chức vô địch.

  Ngoài hai đội giành chức vô địch ở hạng mục sơ cấp và trung cấp, các đội của Trường Hoa Lư (Đà Nẵng), Trường Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Trường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM) và Trường Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) còn giành hai giải nhì và hai giải ba.

  5 giải khuyến khích cũng được trao cho các đội đến từ các trường: Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Trường Lý Công Uẩn (Đà Nẵng), Trường Lê Ngọc Hân (TP.HCM), Trường Phù Đổng (Đà Nẵng) và Trường Trần Cao Vân (Đà Nẵng).

  Chủ đề của cuộc thi Robothon 2016 là: Internet of Things (Iot) - Mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Theo đó, các đội sẽ lắp ghép và lập trình các robot để thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng như: thu nhận, trích xuất và phân phối dữ liệu, trích xuất thông tin, tích hợp hệ thống...

  Các học sinh của Đà Nẵng đã giành được thành tích cao trong cuộc thi Robothon quốc tế vừa qua. Ảnh: CTV

  Cô Ngô Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Lê Qúy Đôn cho biết, để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, các em được những thầy cô giáo giỏi về huấn luyện, kèm cặp thêm.

  Nhà trường cũng trang bị các cơ sở vật chất, thiết bị để học sinh và thầy cô có thể yên tâm, thoái mái rèn luyện nhằm đạt kết quả cao nhất.

  Ngay khi các đội tuyển về đến sân bay quốc tế Đà Nẵng đã nhận được sự chào đón nòng nhiệt của nhiều bạn bè, thầy cô.

 • 64x64
  Điều mờ ám phía sau sách do cán bộ Cục khảo thí viết, nhưng bán kín

  Theo nguồn tin mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được, căn cứ công văn số 1348/NXBGD ngày 13/10/2016 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gửi tới các Sở GD&ĐT cho biết phát hành bộ sách Trắc nghiệm lớp 12 (ngày 15/11) và Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017.

  Ngay sau khi nhận được công văn của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, một số Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi các trường phổ thông.

  Kết quả xác minh của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cho thấy, hầu hết các tỉnh thành đều có việc này và đa số việc mua bán cũng đã hoàn thành.

  Ví dụ, từ ngày 19/10, Trưởng phòng giáo dục Trung học của một tỉnh phía Bắc đã ký văn bản gửi các trường trung học phổ thông về việc phát hành Tài liệu “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017”, Sở GD&ĐT tỉnh này đã giới thiệu và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

  Văn bản của một Sở GD&ĐT gửi các trường trung học phổ thông

  Theo văn bản, tài liệu “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017” do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam – Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn và phát hành.

  Tác giả của bộ tài liệu là các nhà giáo dục, giàu kinh nghiệm, giảng viên các trường đại học, chuyên viên của Bộ GD&ĐT có nhiều kinh nghiệm cùng các tác giả, chủ biên sách giáo khoa THPT biên soạn.

  Nội dung bộ tài liệu cập nhật những nội dung mới, đảm bảo học sinh ôn tập đúng trọng tâm thi cử.

  Văn bản này cũng nêu rõ, Tài liệu “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017” gồm các môn và nhóm môn. 

  Các môn thi theo hình thức thi trắc nghiệm là Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (Tổ hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); còn lại môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

  Sở yêu cầu các trường trung học phổ thông gửi thống kê số lượng gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/11

  Tài liệu bám sát và cập nhật những nội dung mới nhất, giúp học sinh ôn tập kiến thức theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT. Tài liệu được phát hành vào ngày 15/01/2017.

  Ngoài ra, để học sinh tiếp cận với cách thi mới, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xuất bản bổ sung bộ sách “Trắc nghiệm 12” của các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Bộ tài liệu trắc nghiệm được phát hành vào ngày 15/11/2016.

  Văn bản còn nêu rõ, các trường THPT giới thiệu đến tất cả giáo viên, học sinh lớp 12 và đăng ký mua bộ Tài liệu “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017” gửi danh sách về sở GD&ĐT trước ngày 15/11/2016.

  Như vậy, để thực hiện đúng văn bản này thì các trường trung học phổ thông của tỉnh này đã gửi danh sách thống kê người mua, số lượng sách gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/11.

  Cuối tháng 11, báo chí phản ánh về việc trên thị trường xuất hiện nhiều sách tham khảo, luyện thi trắc nghiệm cho học sinh đặc biệt là tình trạng cán bộ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT tham gia viết sách hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia. 

  Cán bộ Cục khảo thí tự ý viết tài liệu ôn thi quốc gia

  Bởi lẽ nhìn vào danh sách kệ sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, có thể thấy, cán bộ của Bộ GD&ĐT tham gia viết rất nhiều sách tham khảo. 

  Trong bộ sách Hướng dẫn ôn tập thi kỳ thi THPT quốc gia 2016-2017 gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội thì cuốn ôn thi môn Ngữ văn do Nguyễn Duy Kha là chủ biên và môn Toán có tác giả Nguyễn Khắc Minh đều là cán bộ của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT.  

  Ông Nguyễn Duy Kha là trưởng phòng Khảo thí, còn ông Nguyễn Khắc Minh cũng ở phòng Khảo thí của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng. 

  Không những thế, tác giả Nguyễn Khắc Minh còn tiếp tục xuất hiện trong cuốn Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (trong bộ sách luyện các bài tập Trắc nghiệm lớp 12) xuất bản tháng 11/2016 mà Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nhắc tới trong công văn gửi các Sở GD&ĐT. 

  Điều này dẫn đến tâm lý không khỏi băn khoăn của nhiều phụ huynh, học sinh rằng nếu chỉ ôn tập theo sách giáo khoa và tài liệu do giáo viên biên soạn có đủ đạt yêu cầu so với cách ra đề thi THPT quốc gia hay không?

  Hay buộc phải mua Tài liệu “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2016-2017” thì mới yên tâm. 

  Giải đáp những thắc mắc này, ngày 1/12, trả lời báo chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã khẳng định:

  Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn, không chủ trương phát hành tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các kì thi.

  Bộ cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương nghiêm cấm các nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và giáo viên lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua sách hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, luyện thi hoặc ép buộc học sinh học thêm, luyện thi dưới bất kỳ hình thức nào.

  Bộ sẽ tổ chức thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có)
  ”.

  Cũng theo Thứ trưởng Ga, ngay sau khi có phản ánh của báo chí về việc một số sách ôn thi xuất hiện trên thị trường có tên tác giả là một số cán bộ đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ, Bộ đã kiểm tra, xác minh.

  Thứ trưởng khẳng định rằng, các cán bộ này chỉ tham gia với tư cách cá nhân như các tác giả khác, không liên quan đến việc chỉ đạo chuyên môn của các đơn vị chức năng thuộc Bộ. 

  Vì vậy, nội dung của các cuốn sách này cũng chỉ có giá trị tham khảo như các sách tham khảo khác có trên thị trường” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

  Lúc này, dư luận lại băn khoăn rằng, nếu những cuốn sách này chỉ có giá trị tham khảo thì tại sao sách không được bán công khai trên thị trường mà phải phát hành khép kín, có công văn gửi từng Sở GD&ĐT? 

 • 64x64
  Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Đổi mới chương trình giáo dục nên bắt đầu từ đâu?

  LTS: Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài nghiên cứu của mình về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88 của Quốc hội.

  Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng đăng tải và mời các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước, các thầy cô, phụ huynh học sinh và học sinh trên cả nước, cùng tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nước nhà tham gia góp ý, phân tích, phản biện về đề tài này, ngõ hầu góp phần thực hiện tốt nhất công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đất nước.

  Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 28/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong hai năm 2014 - 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, biên soạn Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (sau đây gọi tắt là CT tổng thể) và ngày 05/8/2015, Bộ GDĐT đã đăng tải lên mạng dự thảo CT tổng thể để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. 

  Dự thảo CT tổng thể đã được các giới trong xã hội quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Ngày 16/10/2015, Bộ GDĐT đã đăng tải trên mạng Báo cáo số 962/BC-BGDĐT tổng hợp và tiếp thu, giải trình đối với góp ý của các tổ chức, cá nhân cho dự thảo CT này.

  Trên cơ sở góp ý của các tầng lớp nhân dân, Ban Xây dựng CT GDPT tổng thể đã hoàn thiện một bước dự thảo, thể hiện ở phiên bản tháng 12/2015.

  Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, ảnh do tác giả cung cấp.

  Nhìn chung, phiên bản mới cũng như phiên bản tháng 7/2015 đều quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT nêu tại các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. 

  Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục, qua các diễn đàn khác nhau, vẫn cho rằng hệ thống các môn học và kế hoạch dạy học ở cấp trung học phổ thông (THPT) – giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp – chưa thực hiện đúng yêu cầu được nêu trong Nghị quyết 88 của Quốc hội là:

  “Bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”. 

  Muốn giảm tải, phải phân luồng

  Trước hết, theo dự thảo CT tổng thể, học sinh vẫn phải học quá nhiều môn, không có điều kiện đi sâu vào những lĩnh vực cần cho nghề nghiệp tương lai. 

  Thứ hai, nội dung học tập chủ yếu vẫn giới hạn trong một số môn học truyền thống (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học); không đáp ứng được nhu cầu định hướng nghề nghiệp rất đa dạng của học sinh.

  Dự thảo CT tổng thể vắng bóng hoàn toàn các môn chuẩn bị định hướng nghề nghiệp cho những học sinh có nguyện vọng theo học các ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Thể dục thể thao,... 

  Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Giáo dục, đã không ít lần nhắn gửi lãnh đạo Bộ: THPT phải thực sự là giai đoạn định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

  Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trong nhiều lần phát biểu ở các hội thảo khác nhau đều “kêu” là: chúng ta dạy học sinh nhiều môn quá.

  Theo Giáo sư, ở các nước phát triển, học sinh cấp THPT chỉ học khoảng 4, 5 môn. Học sinh của ta hiện nay phải học đến 14 môn thì "còn gì là người"! Với số lượng môn học nhiều thế này, học sinh học gì cũng “lớt chớt”, không thể đi sâu để chuẩn bị tiếp cận nghề nghiệp được.

  Chúng tôi cho rằng, đó là những ý kiến sâu sắc, có trách nhiệm và cần được tiếp thu khi hoàn thiện dự thảo CT tổng thể và CT GDPT nói chung.

  Đối với giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học và trung học cơ sở), Nghị quyết 88 của Quốc hội đã quy định:

  “Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở”.

  Muốn giảm tải nội dung, phải phân luồng mạnh mẽ, giúp học sinh THPT có đủ thời gian tiếp cận nghề nghiệp tương lai. Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng / Báo Nhân Dân.

  Để đáp ứng yêu cầu trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, tiểu học và THCS phải thực hiện giáo dục toàn diện và tích hợp. Điều này dự thảo CT tổng thể về cơ bản đã thực hiện được.

  Tuy nhiên, đáp ứng “yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS” không phải việc dễ dàng.

  Theo quan sát của chúng tôi, trong một xã hội mà từ người dân đến nhà tuyển dụng đều có tâm lý chuộng học vấn cao, bằng cấp cao và trong tình hình khan hiếm việc làm như hiện nay, có lẽ giới trẻ chưa có nhu cầu cao và ngành Giáo dục chắc cũng khó thực hiện phân luồng mạnh sau THCS.

  Tuy nhiên, Ban Xây dựng CT GDPT vẫn phải rà soát để bổ sung vào CT những nội dung hướng nghiệp. 

  Đối với giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT), Nghị quyết 88 của Quốc hội quy định:

  “Giáo dục dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”.

  Để đáp ứng yêu cầu này, CT phải thực hiện giáo dục phân hóa và tự chọn.

  Nên lấy lớp 10 làm dự hướng, lớp 11 và lớp 12 để học sinh tự chọn môn học 

  Người tự chọn định hướng nghề nghiệp và chọn những môn học phù hợp với định hướng đó đương nhiên là học sinh (HS). 

  Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo rằng HS ngay đầu cấp THPT chưa đủ độ chín để định hướng nghề nghiệp đúng sở trường và lựa chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp đó.

  Bộ, ngành, tỉnh còn "ôm" các trường đại học đến bao giờ?

  (GDVN) - GS.Nguyễn Minh Thuyết nhận định, cần phải chấm dứt tình trạng các bộ, UBND các tỉnh quản lý trực tiếp đối với giáo dục đại học, cao đẳng.

  Đồng thời, nếu thực hiện phân hóa sâu ngay từ đầu cấp, HS sẽ khó có khả năng chuyển sang định hướng khác một khi các em nhận thức lại. Để giải quyết vấn đề này, theo chúng tôi, nên có một năm học “dự hướng”.

  Cụ thể là ở lớp 10, HS vẫn được học đủ các môn với nội dung hướng nghiệp của từng môn rõ hơn CT hiện hành. Trừ ba môn công cụ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ được dạy suốt năm học, các môn còn lại mỗi môn chỉ được bố trí trong một học kỳ.

  Môn Giáo dục Thể chất sẽ được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ thể thao tự chọn. Như vậy, số lượng các môn học ở mỗi học kỳ lớp 10 chỉ vào khoảng 6 hoặc 7 môn.

  Có thể phương án này khiến một số nhà quản lý băn khoăn: Trong một học kỳ, những giáo viên không có giờ dạy ở lớp 10 sẽ làm gì?

  Thắc mắc này xuất phát từ nề nếp phân công giáo viên theo khối lớp: giáo viên lớp 10 thì chỉ dạy lớp 10. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách phân công này; bởi vì các thầy cô được đào tạo ở trường sư phạm ra hoàn toàn có thể dạy cả 3 lớp 10, 11, 12.

  Sau giai đoạn dự hướng, từ lớp 11 trở đi, học sinh cần được tập trung vào các môn học chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. 

  Để đáp ứng nhu cầu đa dạng về định hướng nghề nghiệp, CT GDPT sẽ phải bổ sung nhiều môn học hoặc nội dung học tập thuộc các lĩnh vực Công nghệ, Kinh tế, Tài chính, Nghệ thuật, Thể dục thể thao v.v…

  Theo tính toán của chúng tôi, mỗi học sinh chỉ cần chọn khoảng 5 môn học. Bên cạnh những môn cần cho nghề nghiệp tương lai, các em có thể chọn thêm những môn phù hợp với sở trường, sở thích của mình.

  Ví dụ, một học sinh dự kiến theo đuổi nghề Y sẽ chọn Toán, Hóa, Sinh; bên cạnh đó, có thể chọn thêm Ngoại ngữ, Nghệ thuật (vẽ, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh, thời trang,…) hoặc Thể dục thể thao (cờ vua, bóng bàn, bơi lội,…) là những môn học sinh đó yêu thích hoặc có năng khiếu nhất định.

  Với giải pháp này, đối với mỗi học sinh, số môn học sẽ giảm được hơn một nửa; các em vừa có điều kiện học sâu hơn, có thời gian thực hành nhiều hơn để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, vừa có điều kiện phát triển một số năng lực khác.

  Vì được chọn tới 5 môn nên các em cũng có điều kiện chuyển sang định hướng khác, nếu thấy định hướng nghề nghiệp ban đầu chưa thật phù hợp với mình.

  Giải pháp dành thời gian học sâu hơn, có điều kiện thực hành nhiều hơn còn là sự hỗ trợ cần thiết để học sinh chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai khi thời gian đào tạo đại học được rút ngắn một năm như quy định mới về hệ thống giáo dục quốc dân.

  Ba phương án tự chọn 

  Đã nói tự chọn thì người chọn (ở đây là HS) phải được tự do chọn lựa. Điều này phù hợp với triết lý “HS là nhân vật trung tâm trong nhà trường” và cũng phù hợp với yêu cầu của CT mới là phải hình thành, phát triển cho HS năng lực tự học, tự làm chủ bản thân. 

  Theo phương án này, sẽ không còn các môn học bắt buộc nữa, vì về nguyên tắc, việc trang bị tri thức phổ thông nền tảng đã kết thúc ở giai đoạn giáo dục cơ bản.

  Đâu là căn cứ pháp lý đúng đắn nhất để đưa Công nghệ giáo dục ra đại trà?

  (GDVN) - Sau khi tự mình mắt thấy tai nghe, Bộ trưởng đã biết rằng sách của tôi có thể triển khai đại trà được...

  Ngoài ra còn có thêm một năm dự hướng (lớp 10) làm tiền đề cho việc lựa chọn định hướng nghề nghiệp. Mỗi HS sẽ chỉ học khoảng 5 môn, bảo đảm tổng số giờ học 28 tiết/tuần. 

  Nếu thực hiện được phương án này, chúng tôi tin rằng tình trạng dạy thêm học thêm ở THPT sẽ giảm rất nhiều, vì HS được học các môn phù hợp với sở thích, sở trường và có đủ thời gian trên lớp để học sâu.

  Mặt khác, với 5 môn tự chọn, những HS không dự thi hoặc không thi đỗ đại học, cao đẳng vẫn có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống và tìm cho mình một công việc phù hợp.

  Ví dụ những HS có khiếu về mỹ thuật hoàn toàn có thể tự khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang, đồ họa, hoặc ít nhất cũng có thể tự chuẩn bị cho mình và người thân những bộ đồ phù hợp.

  Để hỗ trợ HS chọn được những môn học phù hợp nhất với định hướng nghề nghiệp của mình, cần có sự tư vấn của các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô phụ trách môn học và phụ huynh học sinh, vì họ hiểu các em có năng khiếu, sở trường, thiên hướng trong lĩnh vực nào.

  Tuy vậy, cũng có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của phương án trên. Bởi vì nếu HS được hoàn toàn tự do lựa chọn môn học thì các tổ hợp môn học do các em tự “thiết kế” cho mình có thể rất đa dạng, khó cho các trường xếp thời khóa biểu.

  Băn khoăn này là chính đáng, nhưng cũng cần có sự điều tra, khảo sát ở HS, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để biết thực tế diễn ra như thế nào.

  Để giải quyết khó khăn này, có thể quy định sẵn trong CT một số tổ hợp môn học, mỗi tổ hợp ứng với một nhóm ngành.

  Ví dụ những HS chọn định hướng khoa học xã hội sẽ phải chọn tối thiểu 3 môn trong tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và được chọn thêm 2 môn học khác (chẳng hạn, Ngoại ngữ, Âm nhạc).

  Những HS chọn định hướng khoa học tự nhiên sẽ phải chọn tối thiểu 3 môn trong tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và 2 môn học khác (chẳng hạn Ngoại ngữ, Tin học).

  Những HS chọn định hướng nghệ thuật sẽ phải chọn tối thiểu 3 môn trong tổ hợp thuộc nhóm ngành nghệ thuật và 2 môn học khác (chẳng hạn, Ngoại ngữ, Lịch sử) v.v…

  Phương án này chủ yếu để giải quyết khó khăn trong công tác quản lý. Nhược điểm của nó là hạn chế sự lựa chọn của học sinh.

  Mặt khác, nếu các tổ hợp môn học bị quy định cứng trong CT thì CT GDPT khó theo kịp sự thay đổi nhanh chóng về nghề nghiệp và yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng và trường nghề.

  Cũng có thể đưa ra một phương án trung hòa là CT cho phép HS được tự do lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp nhưng dành cho cơ sở giáo dục quyền xây dựng các tổ hợp môn học phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở và địa phương mình.  

  Có một khó khăn chung cho cả ba phương án là không phải trường nào cũng có đủ giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng nguyện vọng học phân hóa rất đa dạng của học sinh. 

  Để khắc phục khó khăn này, cần tăng cường giáo viên các môn học và cơ sở vật chất cho các trường trên cơ sở khảo sát kỹ định hướng nghề nghiệp của học sinh địa phương.

  Tại sao mô hình Trường học mới thành công tại Colombia?

  (GDVN) - Các nước tiên tiến như Hoa Kỳ không lựa chọn mô hình EN cho giáo dục của họ, đơn giản chỉ vì mục tiêu giáo dục của Hoa Kỳ khác Colombia.

  Trong lúc chờ đợi thực hiện giải pháp căn cơ này, nhà trường có thể mời giáo viên từ các trường chuyên nghiệp tham gia giảng dạy hoặc cho phép học sinh theo học một số môn ở các trường chuyên nghiệp và những trường khác trên địa bàn có môn học phù hợp. 

  Việc cho phép học sinh theo học một số môn ở các trường chuyên nghiệp và những trường khác trên địa bàn có môn học phù hợp cũng là một biện pháp để giải quyết tình trạng số học sinh đăng ký học một số môn học quá ít, không đủ điều kiện tổ chức lớp. 

  Trong trường hợp bất khả kháng, một số trường có thể chỉ đáp ứng được nguyện vọng học phân hóa tối thiểu. Khả năng đáp ứng nguyện vọng phân hóa đa dạng có thể là một ưu thế của mỗi trường trong việc thu hút học sinh.

  Nhưng nói như thế không có nghĩa là một trường chỉ đáp ứng được nguyện vọng phân hóa tối thiểu sẽ không có sức hấp dẫn, nếu trường đó dạy tốt.

  Trên thực tế sẽ hình thành những trường mạnh về đào tạo theo hướng phân hóa này và một số trường mạnh về đào tạo theo hướng phân hóa khác.

  Xu hướng này sẽ dẫn đến khả năng hình thành những trường chuyên kiểu mới, không phải trường luyện học sinh giỏi để đi thi như bấy lâu nay, mà là những trường chuyên phục vụ một số định hướng nghề nghiệp nhất định.  

  Có một khó khăn không nhỏ nữa là việc tăng số môn học sẽ dẫn đến tăng giáo viên THPT.

  Để giải quyết khó khăn này, có thể tích hợp một số nội dung giáo dục về kinh tế, tài chính vào các môn học thích hợp như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ,…

  Nhưng dù sao, khi mở ra hướng tự chọn các môn nghệ thuật, thể dục thể thao cho những học sinh có nguyện vọng theo đuổi những ngành nghề này, chắc chắn số giáo viên nghệ thuật, thể dục thể thao sẽ tăng.

  Giáo viên trường công lập tăng sẽ ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, lợi ích mà giải pháp này đem lại cho học sinh và cho nguồn nhân lực tương lai là rất lớn.

  Đối với một số ngành nghề, đây cũng là cơ hội để đến sớm hơn với lớp trẻ.

  Chúng tôi tin rằng trên cơ sở đánh giá một cách khoa học, cụ thể sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích mà CT GDPT mới đem lại, chúng ta sẽ chọn giải pháp dạy học tự chọn đáp ứng định hướng nghề nghiệp của học sinh như yêu cầu của các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

 • 64x64
  Hà Nội thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu cho 10 nhà giáo

  Ngày 6/12, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn yêu cầu các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc tiến hành lấy ý kiến thăm dò dư luận về về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cho 10 nhà giáo.

  Trong đó, có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho NGƯT.TS Nguyễn Tùng Lâm, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội.

  Hà Nội lấy ý kiến xét tặng danh hiệu cho 10 nhà giáo (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

  Các hồ sơ còn lại đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 9 nhà giáo: 

  - Tiến sĩ Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; 

  - Nhà giáo Nguyễn Bích Hà- Tổ trưởng Tổ Hóa học, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; 

  - Nhà giáo Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; 

  - Th.S Nguyễn Thị Hiển - Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên; 

  - Th.S Đặng Thị Huấn - Giám đốc Trung tâm GDTX Đông Anh; 

  - Th.S Hoàng Thị Lan Hương - Tổ phó tổ Vật Lý, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; 

  - Th.S Lương Quỳnh Lan- Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây; 

  - Th.S Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam;

  - Th.S Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Trung cấp Kinh tế -Tài chính Hà Nội.

  Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 6/12/2016 đến ngày 16/12/2016. 

 • 64x64
  TP.Hồ Chí Minh sẽ tuyển giáo viên mầm non không có hộ khẩu ở thành phố

  Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố ngày 7/12, tại kỳ họp của HĐND thành phố lần thứ 3 – khóa IX.

  Phát biểu tại phiên thảo luận này, nhiều đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh đã bày tỏ ý kiến của mình về lượng giáo viên mầm non luôn tuyển không đủ chỉ tiêu, không đủ chính sách để thu hút và giữ chân lực lượng giáo viên mầm non, làm cho thành phố luôn thiếu giáo viên cấp học này.

  Bà Thi Thị Tuyết Nhung -  Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.Hồ Chí Minh thông tin, cho đến nay, ngành giáo dục thành phố vẫn thiếu khoảng gần 800 giáo viên mầm non so với quy định 2 giáo viên mỗi lớp.

  Đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy: Cần làm cho xã hội nhìn nhận cao hơn nữa giáo viên mầm non (ảnh: P.L)

  Mỗi năm, nguồn đầu vào tuyển sinh giáo viên mầm non của thành phố luôn xảy ra tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, 3 năm nay đã có gần 150 giáo viên xin nghỉ việc.

  Để hỗ trợ cho ngành học mầm non, từ năm 2014, TP.Hồ Chí Minh đã có nghị quyết 01, với rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho các cơ sở, giáo viên của mầm non.

  Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân đã trích lời từ một cuộc hội thảo về giáo dục, khi cho rằng, giáo dục mầm non là một trong những nghề nặng nhọc nhất, y chang như thợ hồ, mà tiền lương thì không tương xứng, nhưng lại rất kén người.

  Đa số chỉ là nữ giới làm giáo viên mầm non, còn nam giới học mầm non thì hầu hết không thể xin được việc làm khi học xong. Phần lớn phụ huynh không yên tâm khi gửi trẻ nếu gặp thầy giáo mầm non.

  Ngoài ra, các chế độ đãi ngộ, thu hút giáo viên mầm non ở các trường ngoài công lập luôn cao hơn rất nhiều, nên dù đã áp dụng các chính sách thu hút, đãi ngộ cũng vẫn khó thu hút được người học.

  Đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy thì đánh giá, xã hội vẫn chưa có sự nhìn nhận xứng đáng đối với giáo viên mầm non.

  Theo vị đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh này, hiện phải làm sao cho giáo viên mầm non được nhìn nhận cao hơn nữa trong xã hội, thì mới có khả năng thu hút học sinh phổ thông vào học ở các trường sư phạm mầm non.

  Phát biểu giải trình thêm với các đại biểu HĐND vấn đề này, sau khi nêu ra rất nhiều hỗ trợ của thành phố cho giáo viên mầm non, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố sẽ làm việc với Sở Nội vụ để tuyển dụng kể cả giáo viên mầm non không có hộ khẩu thành phố.

  Kỳ họp lần thứ 3 của HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX sẽ diễn ra đến hết ngày 9/12 (ảnh: P.L)

  Theo đúng quy định, hiện nay, giáo viên mầm non không có hộ khẩu chỉ được ký hợp đồng 1 năm, rồi sau đó sẽ phải làm lại, nhưng tiến tới sẽ không còn quy định này.

  Bà Nguyễn Thị Thu còn đưa ra thêm một giải pháp nữa là sẽ bao toàn bộ chi phí đào tạo giáo viên mầm non, đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần được đào tạo nghề.

  Cuối cùng, bà Thu nhấn mạnh rằng, cần một cơ chế đặc thù hơn nữa để thu hút giáo viên mầm non, và sẽ trình HĐND TP.Hồ Chí Minh quyết định trong kỳ họp giữa năm sau.

 • 64x64
  Tìm thấy thêm một trung tâm "kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài" ở Hà Nội

  Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, sau một thời gian lớp học "kích não" của Trung tâm MBM xuất hiện tại Hà Nội khiến dư luận vô cùng lo lắng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế vào cuộc và làm rõ về việc MBM chưa có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

  MBM đã phải dừng hoạt động để chờ cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép mới được hoạt động.

  Trụ sở MBM ở Hà Nội đã thông báo dừng luyện tập học viên. ảnh chụp lúc 17h ngày 6/12: Trinh Phúc.

  Sau việc này, nhiều người đặt câu hỏi: Số tiền mà nhiều phụ huynh đầu tư cho con em mình theo học tại trung tâm này liệu có được trả lại?

  Các lớp học "kích hoạt não" để trở thành thiên tài đều chưa có phép

  Theo tìm hiểu của phóng viên, với mức học phí đến 9 triệu đồng cho mỗi khóa học/mỗi học sinh, và có hàng trăm em theo học thì MBM đã thu được số tiền không nhỏ.

  Điều đáng nói là dù Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế đã nhanh chóng vào cuộc, dừng hoạt động của MBM.

  Tuy nhiên, vẫn cần phải đề cập tới trách nhiệm quản lý của địa phương đối với Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

  Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin cho thấy Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội nhận trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc trên ngay tại trung tâm Hà Nội.

  Thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được thì vào chiều tối ngày 6/12, tại trụ sở MBM ở Hà Nội hoạt động đào tạo học sinh đang tạm dừng.

  Quyền lợi của phụ huynh và học sinh chưa được làm rõ.

  Sở Giáo dục Hà Nội liệu có vô can?

  Trong quá trình tìm hiểu về hoạt động của trung tâm MBM, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phát hiện ra một trung tâm khác có tên Bright Kids cũng quảng cáo "Kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài".

  Trung tâm này thuộc Công ty Đầu tư Kinh doanh Toàn cầu Việt Nam đặt tại tầng 2 nhà số 3, Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Sau khi trung tâm MBM đang tạm dừng thì cơ sở này vẫn huấn luyện các em nhỏ bình thường.

  Tầng 2, nhà số 3, đường Lê Văn Hưu quận Hai Bà Trưng nơi đặt trụ sở của Bright Kids Việt Nam (ảnh Trinh Phúc).

  Chiều tối ngày 6/12, phóng viên đã có mặt tại tại tầng 2, nhà số 3, phố Lê Văn Hưu và chứng kiến một nhóm các em nhỏ đang được một nữ huấn luyện viên hướng dẫn.

  Trò chuyện với nữ quản lý của cơ sở này, thông tin ban đầu cho thấy đây là chương trình được ký với một đối tác ở Malaysia.

  Cơ sở này có tên là Brighkids và website là Brightkids.edu.vn. Giá mỗi khóa học cho mỗi cấp độ là 4,5 triệu đồng. 

  Theo xác minh ban đầu của phóng viên, ngoài cơ sở đặt tại Lê Văn Hưu thì Bright kids còn có một cơ sở khác nữa tại quận Long Biên (Hà Nội).

  Sáng ngày 7/12, phóng viên có mặt tại cơ sở của Bright Kids tại quận Long Biên và được một số người dân ở đây chia sẻ, cơ sở này vẫn hành hoạt động bình thường, kể cả sau khi MBM bị đình chỉ hoạt động.

  Bright kids quảng cáo trên website là đang có nhiều chương trình huấn luyện. Đáng chú ý (nghi ngờ) là chương trình SUPER ESP phát triển trí tuệ toàn diện – Thắp sáng tài năng của Brighkids.

  Theo giới thiệu của trung tâm này thì ESP là tóm tắt của từ “Extra Sensory Perception”, tức “khả năng cảm nhận phi thường”, có nghĩa là “giác quan thứ 6”.

  Những bài tập huấn luyện kỹ năng kỳ lạ của Bright kids (ảnh chụp màn hình trang web).

  Ngoài ra, chương trình hoạt động của Bright Kids khá lạ lẫm nhưng lại đánh vào tâm lý tò mò, thích con trở thành thiên tài của một số phụ huynh, đó là:

  "Luyện nhãn cầu để giúp tăng cường khả năng tập trung, khả năng nhìn lướt để ghi nhớ hình ảnh;

  Bài tập tưởng tượng, giúp tạo ra các hình ảnh 2,3 chiều trong tâm trí để phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo.

  Bài tập liên kết bộ nhớ nhằm kích thích hình dung, tưởng tượng và ghi nhớ hình ảnh bằng cách liên kết các hình ảnh đã thấy thành một câu truyện hài hước theo cách sáng tạo riêng của mỗi người…"

  Theo quảng cáo trên website, "Super ESP không chỉ phát triển trí tuệ toàn diện giúp trẻ tăng chỉ số IQ mà còn giúp trẻ tăng chỉ số EQ"?

  Ngoài ra, cũng trên trang web này, chúng tôi phát hiện Bright Kids có đề cập đến việc giới thiệu chương trình "kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài".

  Thậm chí, trung tâm này còn khoe khoang "Độc quyền chương trình phát triển não phải cho trẻ em. Cam kết 100% hiệu quả".

  Trung tâm Bright Kids quảng cáo "kích hoạt não phải, sáng tạo thiên tài". ảnh chụp website của Bright Kids.

  Và trên trang nhommua.com cũng có đoạn viết về chương trình này như sau:

  “Tham gia chương trình để “Đánh thức não phải! Khơi dậy thiên tài! Cơ hội lớn trong đời của bé” - Một phương pháp giáo dục hoàn toàn mới tại trung tâm Brightkids… Việt Nam giúp bé phát triển khả năng tiềm ẩn trong bé”.

  Nếu những quảng cáo của Bright Kids hoàn toàn là sự thật, hiển nhiên đó là điều đáng mừng, vì học ở đây thì mỗi đứa trẻ đều trở thành thiên tài.

  Nhưng sự thật liệu có như vậy hay chỉ là quảng cáo dối trá nhằm đánh lừa các phụ huynh nhẹ dạ cả tin?

  Để làm rõ việc huấn luyện tại trung tâm này có gây hại cho trẻ hay không, rất cần có sự vào cuộc xác minh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế.

  Những lời man trá của người quản lý chương trình “kích hoạt não”

  Nhưng trước mắt, với trách nhiệm là cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương thì Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cần phải nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra và công bố cho dư luận được biết: Những gì trung tâm Bright Kids quảng cáo có phải sự thật?

  Những gì trung tâm này đã và đang làm có gây hại cho trẻ?

  Ai cấp phép hoạt động cho Bright Kids?

  Trong giấy phép hoạt động của Bright Kids có cho phép "kích hoạt não phải" không?

  Nếu là do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp phép cho hoạt động của trung tâm này thì trước hết việc kiểm tra, đánh giá thuộc về trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội?

  Giáo dục chính là vấn đề con người. Trẻ em chính là tương lai của quốc gia, dân tộc. Vì vậy bất kỳ ai cũng không được phép đem trẻ nhỏ ra để làm "vật thí nghiệm".

 • 64x64
  Chán quá mẹ ơi, hôm nào cô có chuyện buồn là cả lớp phải chịu trận!

  LTS: Từ câu chuyện trong lớp của con gái mình, cô giáo Phan Tuyết chia sẻ quan điểm về việc giáo viên không nên để việc riêng ảnh hưởng đến tâm trạng khi đứng lớp.

  Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

  Cô con gái đi học về phụng phịu “Chán quá mẹ ơi! Hôm nào cô con có chuyện buồn ở nhà là cả lớp phải chịu trận, cứ như tụi con là cái bao để cô trút giận ấy”.

  Thắc mắc, tôi hỏi con “Nhưng sao con biết cô con có chuyện buồn ở nhà? Hay tại tụi con lì lợm không nghe lời, cô mới bực như thế?

  Nghe vậy, con giãy nảy “Cô vừa bước chân vào lớp đã có vẻ mặt không vui. Những lúc ấy, tụi con đều sợ xanh mặt”.

  Thôi thì có đủ cách để cô trút giận như gọi kiểm tra bài cũ cả chục bạn, ghi vào sổ đầu bài, hạ điểm thi đua của lớp, chửi cả tiết học hoặc cô ngồi im không dạy nữa. 

  Nhiều thầy cô mang nỗi buồn lên lớp rồi trút giận vào học trò. (Ảnh minh họa, nguồn: Tuoitre.vn)

  Rồi con kể “Khi cô kiểm tra bài cũ, có bạn thuộc bài ấp úng, nếu như bình thường có khi cô còn gợi ý cho trả lời tiếp.

  Nhưng hôm đó, vì cô đang bực mình chỉ cần ấp úng vài câu là “Không thuộc bài đúng không? Một điểm! Mời anh (chị) về chỗ!

  Thế rồi, cô cứ gọi hết bạn này đến bạn khác. Nhiều bạn thuộc bài nhưng thấy thái độ của cô như vậy, sợ quá nên cũng quên tuốt luốt.

  Thế rồi, cô càng giận, càng kiểm tra nhiều hơn. Hôm ấy, lớp con sổ đầu bài không còn chỗ để ghi tên các bạn nữa. 

  Lần khác, cô đang giảng bài chỉ một bạn vô ý nói chuyện riêng, thay vì nhắc nhở xong rồi thôi.

  Nhưng do tâm trạng cô không vui, có khi cô đuổi thẳng học sinh ấy ra khỏi lớp với thái độ vô cùng gay gắt:

  Anh (chị) ra khỏi lớp tôi ngay. Nếu không có phụ huynh lên gặp tôi thì từ lần sau trong lớp học có tôi sẽ không có anh (chị).

  Có hôm cô không dạy nữa và đứng và chửi nguyên cả một tiết học. Chửi chuyện nọ, sọ sang chuyện kia, nhiều khi lôi cả những chuyện đã xảy ra từ hồi “xa lơ xa lắc”.

  Những lúc như thế, tụi con chỉ biết cúi đầu chịu trận chứ biết làm sao. Hình như đó chỉ là cái cớ để cô trút đi những cơn tức giận trong lòng.

  Lại có lần, cô không chửi cả lớp nhưng nói lời buông xuôi “Mấy anh chị muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa”.

  Rồi cô ngồi lặng yên trên bục giảng nói cả lớp mang sách giáo khoa ra tự học. Hình như cô khóc vì con thấy mắt cô đỏ hoe”.

  Do có mối quan hệ với một số giáo viên trong trường con học, qua tìm hiểu, tôi được biết gia đình cô giáo của con sống không hạnh phúc.

  Đã thế, con cô còn nhỏ lại hay bệnh tật nên tâm trạng của cô lên trường nhiều hôm không được vui. Nhưng chẳng lẽ vì thế, cô lại trút giận lên đầu những học sinh vô tội?

  Ca-me-ra không thay thế được cái tâm người nuôi dạy trẻ

  Nghề giáo có đặc thù khác với nhiều ngành nghề khác. Thầy cô giáo luôn là hình mẫu để học sinh nhìn vào noi theo.

  Bởi thế, từ phong thái, cách ăn nói của thầy cô cũng tác động rất lớn đến các em học sinh.

  Khi tâm trạng thầy cô bực bội, nóng giận thì lời nói sẽ mất đi sự chuẩn mực và người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là các em học sinh.

  Chưa nói đến việc, chỉ khi tâm trạng vui tươi thoải mái, thầy cô mới có thể thăng hoa trong từng bài giảng của mình. 

  Giáo viên cũng đã học nhiều về tâm lý, về kĩ năng giao tiếp trong môi trường sư phạm.

  Thầy cô phải biết tiết chế những cảm xúc của mình, biết giấu đi những nỗi buồn, niềm đau để đến trường với tâm trạng thật tươi vui, thoải mái.

  Mọi sự buồn bực không vui đều phải được để ngoài cửa lớp. Được như vậy mới không có những tiết học buồn như câu chuyện kể của con.

 • 64x64
  Bài báo ISI là một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ

  LTS: Thời gian qua, việc đào tạo tiến sĩ nảy sinh nhiều bất cập, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

  Trong dự thảo quy chế đào tạo Tiến sĩ mà Bộ GD&ĐT chuẩn bị ban hành để lấy ý kiến đóng góp có tiêu chuẩn yêu cầu nghiên cứu sinh phải có công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học chuyên nghành, có phản biện hoặc công bố công trình trên các kỷ yếu hội thảo quốc tế...

  Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TSKH Vũ Xuân Quang - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), nguyên Phó Viện trưởng Viện Vật lý và Viện Khoa học Vật liệu về vấn đề này.

  Vì sao phải cần có bài báo công bố ISI?

  Theo GS. Quang, công tác nghiên cứu sinh là quan trọng số 1 trong đào tạo cán bộ trẻ hiện nay.

  GS.TSKH Vũ Xuân Quang yêu cầu nghiên cứu sinh do mình hướng dẫn phải có hai bài báo quốc tế ISI. Ảnh: An Nguyên

  “Theo kinh nghiệm của tôi, ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu thì nhóm làm việc khoa học, hiệu quả nhất là thầy – trò (người hướng dẫn và nghiên cứu sinh). Những người này có động lực để làm việc và cống hiến. Đó là những tập thể nghiên cứu rất quan trọng cho sự phát triển của các Trường đại học và các Viện nghiên cứu”.

  Lúc cần thiết, ta có được bài báo nào bằng tiếng Anh để bảo vệ quốc gia?

  Để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học rất cần các nhóm này. Đây là nhân lực quan trọng nhất.

  “Hiện chúng tôi đang tổ chức một nhóm nghiên cứu sinh gồm năm người. Theo kế hoạch trong năm 2018, tất cả đều hoàn tất việc bảo vệ luận án tiến sĩ. Khi đó chúng tôi sẽ có một tập thể khoa học trẻ và có khả năng hợp tác tốt. Hiện hai người đã nộp luận án và bảo vệ cấp cơ sở”.

  GS. Quang cũng đề ra một quy tắc cho các nghiên cứu sinh mình hướng dẫn là phải có hai bài báo công bố trên các tạp chí khoa học được công nhận bởi Viện thông tin khoa học – ISI (gọi tắt là chuẩn ISI).

  Lý giải điều này, GS. Quang cho rằng, muốn bảo vệ luận án tiến sĩ thì việc có bài báo công bố ISI mới đảm bảo độ tin cậy và chứng tỏ tính mới mẻ của nghiên cứu.

  “Nếu không có bài báo quốc tế sẽ rất khó đánh giá luận án. Còn nếu có bài báo khoa học có nghĩa rằng các nghiên cứu đó đã được các nhà khoa học quốc tế đọc,đánh giá và chấp nhận” GS. Quang nói.

  Cũng theo GS.Quang, hệ thống các tạp chí ISI đã được lựa chọn một cách dân chủ, trí tuệ ở quy mô toàn cầu. Do đó, nên sử dụng bài báo ISI làm một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng tiến sĩ.

  Nghiên cứu khoa học, công bố hay không?

  “Thông thường một bài báo khoa học có nhiều người cùng đứng tên chung. Nếu một người đã dùng bài báo để bảo vệ luận án thì người kia không được dùng lại”.

  GS. Quang cho biết thêm, ở ta đã có quy định, khi nghiên cứu sinh dùng bài báo để bảo vệ luận án thì phải nhận được sự đồng ý của những người còn lại đứng tên trên bài báo đó (cùng ký tên đồng thuận). Vì vậy, không cần lo ngại việc dùng một bài báo để bảo vệ nhiều luận án khác nhau.

  Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, việc công bố nghiên cứu khoa học qua bài báo chuẩn ISI là việc làm “sống còn”, nâng tầm của các nhà khoa học Việt Nam, sánh ngang với thế giới.

  Quy trình đào tạo bắt buộc có bài báo công bố ISI cũng là cách hội nhập trong đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam. Tiến tới, đưa văn bằng tiến sĩ đào tạo ở Việt Nam phải tương đương chất lượng với văn bằng tại các nước khác.

  Tuy nhiên, GS. Quang cũng cho biết, hiện có nhiều tạp chí khoa học quốc tế có chất lượng chưa cao. Do đó, các nghiên cứu khoa học nên đượcxem xét, đánh giá qua các tạp chí có chỉ số ISI hoặc các tạp chí có chất lượng tin cậy.

  Từ bài báo ISI đến thực tiễn còn khá xa

  GS. Quang cũng dẫn ra một thực tế, hầu hết các công bố ISI chỉ có ý nghĩa khoa học nhưng chưa có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn.

  Ở các bài báo công bố ISI, người ta đã đưa ra những giả thuyết có lý và mới mẻ về mặt khoa học. Và người có trình độ, kiến thức sâu mới đưa ra được những giả thuyết này. Có thể nói: các công bố  ISI là các kết quả các nghiên cứu khoa học có thể chấp nhận được” GS. Quang cho hay.

  Nghịch lý tiến sĩ đúng quy trình

  Tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa dùng được mà còn ở dạng giả thiết. “Có thể xem những người làm ra những nghiên cứu có chỉ số ISI là những cán bộ khoa học có năng lực”.

  GS. Quang chia sẻ thêm, làm luận án tiến sĩ thì phải có kiến thức mới và có giá trị khoa học. Những yêu cầu này có thể tìm thấy trong các bài báo ISI.

  “Các nhà khoa học luôn cố gắng hướng các nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn. Nhưng để làm được điều này không dễ” GS. Quang nói.

  Mỗi luận án cần được xem xét dưới góc độ ứng dụng thực tiễn. Nhưng từ chỗ đó đến ứng dụng thì rất khó.

  GS. Quang nói thêm: “Nhưng ứng dụng thực tiễn mới là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Các bài báo ISI mới chỉ là các tiêu chuẩn cần chứ chưa phải là tiêu chuẩn đủ để đánh giá các nhà khoa học lớn”.

  Góp ý về chương trình đào tạo Tiến sĩ hiện nay, GS. Quang cho rằng, nhà nước nên khuyến khích việc làm nghiên cứu sinh.

  Nghiên cứu sinh là giải pháp rất cơ bản để phát triển tiềm lực khoa học, đồng thời  cũng là lực lượng rất quan trọng triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

  “Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ các nghiên cứu sinh vì khoa học cần họ. Bù lại thì chất lượng nghiên cứu sinh phải gắn liền với những công bố khoa học có chất lượng, tốt nhất là các bài ISI” GS. Quang góp ý.

 • 64x64
  Chủ tịch quận, huyện phải tăng cường kiểm tra dạy thêm ở địa bàn

  Ngày 7/12, Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu về công tác tổ chức, quản lý và xử lý các vi phạm về dạy thêm học thêm tại địa bàn thành phố.

  Văn bản này được đồng gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với UBND của 24 quận huyện trong toàn thành phố.

  Theo văn bản này, TP,Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, tiêu cực, gây bức xúc trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

  Chủ tịch UBND các quận huyện được giao tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, không để xảy ra các vụ việc, vấn đề đối với hoạt động dạy thêm học thêm thuộc địa bàn mình quản lý.

  Trước đó, thành phố cũng đã đưa ra những giải pháp trước mắt, lâu dài nhằm quản lý tình hình hoạt động dạy thêm học thêm.

  TP.Hồ Chí Minh giao Chủ tịch các quận huyện tăng cường kiểm tra dạy thêm trên địa bàn (ảnh: P.L)

  Cụ thể, trước mắt các trường cần phải xây dựng các website hỗ trợ học tập, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp đỡ học sinh giải đáp các thắc mắc có liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức ngay tại nhà, tăng cường khả năng tự học ở học sinh.

  Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu tập hợp tất cả các bài giảng của các môn học, bài ôn tập để cung cấp cho học sinh.

  Các trường cần thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngay trong các giờ dạy trên lớp.

  Giáo viên không được ra các bài tập khó về nhà, thường xuyên tổ chức kiểm tra các giờ dạy chính khóa của giáo viên, nhằm ngăn chặn tình trạng dạy không đủ kiến thức, khiến cho học sinh phải đi học thêm.

  Lâu dài, TP.Hồ Chí Minh đang triển khai đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030.

  Trong đó, sẽ tập trung chính vào các giải pháp là cho phép nhà trường chủ động điều chỉnh thời lượng giảng dạy các bộ môn, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn, đa dạng hóa việc kiểm tra cho phù hợp.

  Ngoài ra,thành phố cũng sẽ thực hiện việc giao quyền tự chủ cho các trường có điều kiện, được phép tự tuyển dụng giáo viên, tự xây kế hoạch giảng dạy, quyết định mức thu học phí trên cơ sở thu phải đù bù chi.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.878.029

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trường trung cấp nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Viễn thông Lạng Sơn